Category Archives: دسته‌بندی نشده

مطالعات معماری دانشکده هنر و معماری

مطالعات دانشکده هنر و معماری

مطالعات دانشکده هنر و معماری

تعداد صفحات : ۲۰۰ صفحه

قیمت : ۲۵٫۰۰۰ تومان

مطالعات دانشکده هنر و معماری

پيشگفتار ۱
فصل اول : طرح مسأله
۱-۱: طرح مسأله ۴
۱-۲: فرضيات ۴
۱-۳: اهداف پژوهش ۵
۱-۴: فرآيند پژوهش ۵
۱-۵: ماهيت و مقياس پروژه ۷
۱-۶: تشریح موقعیت فضایی- مکانی ۷
فصل دوم: مطالعات زمينه اي
۲-۱ماهیت هنر و معماری ۱۰
۲-۱-۱: تعریف هنر ۱۰
۲-۱-۲: تعریف معماری ۱۱
۲-۲ درباره آموزش هنر و معماری ۱۳
۲-۲-۱نگاهی به تاریخچه آموزشی هنر و معماری در ایران ۱۳
۲-۲-۲: الگوهای جهانی آموزش هنر و معماری ۱۵
۲-۲-۳ عناصر آموزش هنر و معماری با تاکید بر عنصر محیط و دانشجو ۲۰
۲-۲-۴ انسجام در آموزش معماری- پیوندآموزشی کلاس و آتلیه ۲۳
۲-۲-۵ نظام آموزش آتلیه ای و غیر آتلیه ای ۲۵
۲-۲-۶ هدف اصلی آموزش هنر و معماری-پرورش خلاقیت ۲۶
۲-۳ نقش و ماهیت محیط و آموزش از منظر روانشناختی ۲۷
۲-۳-۱روانشناسی محیطی و نقش آن در طرح ۲۷
۲-۳-۲ ماهیت روانشناسی محیطی ۲۷
۲-۳-۳ ادراک محیطی ۲۷
۲-۳-۴ نیازهای روانی در رابطه با محیط مصنوع ۲۷
۲-۳-۵ پیش بینی تاثیر فضا در رفتار انسان ۳۰
۲-۴ آموزش از دیدگاه مکاتب روانشناختی ترتیبی و جایگاه محیط در آن ۳۱
فصل سوم : بررسی نمونه ها
۳ معرفی و تحلیل مصادیق ۳۴
۳-۱انواع سازمان یابی دانشگاه و مصادیق آن ۳۴
۳-۱-۱سازمان یابی کاملاً متمرکز ۳۴
۳-۱-۲سازمان یابی فضایی نیمه متمرکز ۳۵
۳-۱-۳سازمان یابی کاملاً پراکنده ۳۵
۳-۱-۴سازمان یابی اقماری با مرکزیت واحد ۳۵
۳-۱-۵ سازمان یابی به شکل تقسیم دانشگاهی ۳۵
۳-۱-۶ سازمان یابی به شکل گسترده منطقه ای با مرکزیت واحد ۳۵
۳ بررسی نمونه های داخلی و خارجی ۳۶
۳-۲دانشگاه آکسفورد ۳۶
۳-۳دانشگاه هاروارد ۳۶
۳-۴دانشگاه کلمبیا و شیکاگو ۳۷
۳-۵مدرسه معماری باهاوس(Bauhaus): 42
۳-۶دانشکده هنر ومعماری دانشگاه بیل ،آمریکا ۴۶
۳-۷دانشکده هنر ومعماری دانشگاه سین سیناتی ۴۸
۳-۸دانشکده هنر ومعماری دانشگاه اوپورتو ۵۱
۳-۹مدرسه معماری بریتانی در فرانسه ۵۵
۳-۱۰مرکز هنرهای زیبای دانشگاه ایالتی اریزونا ۵۷
۳-۱۱تحلیل کالبدی دانشکده هنرهای زیبا-دانشگاه تهران ۵۹
۳-۱۲ تحلیل کالبدی دانشکده معماری شهید بهشتی ۶۲
۳-۱۳بررسی دانشکده معماری علم و صنعت ۶۴
فصل چهارم : مباني نظري معماري
۴-۱تحقيقي در فضا: كوبيسم ۶۸
۴-۲ تار و پود پرسپكتيو از هم مي گسلد ۶۸
۴-۳ فضا – زمان ۶۹
۴-۴ وسايل هنرمندان براي بيان مقاصد خويش ۷۰
۴-۵ سطوح ۷۱
۴-۶ شيوه هاي هنري نزديك به معماري ۷۲
۴-۷ گوئرنيكا- شاهكار پيكاسو- و ارتباط با تصور فضايي جديد ۷۷
۴-۸ لارلزئين – پيكاسو – و ارتباط با تصور فضايي جديد ۷۷
۴-۹ استفاده از تصور فضايي جديد در معماري ۷۷
۴-۱۰تركيب احجام در فضا به شيوه تازه ۷۸
۴-۱۱ گرويپوس و تصورات فضايي او ۷۹
۴-۱۲ رابطه بين لوكوربوزيه، نقاشي مدرن و معماري مدرن ۸۱
۴-۱۳ ميس ونده رو و تصورات فضايي او – وحدت شكل – ۸۴
۴-۱۴ نتيجه گيري ۸۸
۴-۱۵ مبانی نظری طرح ۹۲
فصل پنجم : استانداردها، ضوابط و معيارهاي طراحي فضا
۵-۱ برنامه ریزی فیزیکی فضای آموزشی ۹۶
۵-۲معیارهای فضایابی و استانداردها ۱۱۲
۵-۳ فضاهای اداری و دفاتر کار هیئت علمی ۱۱۳
۵-۴ برنامه فیزیکی دانشکده ۱۲۲
۵-۵ معرفی و شرح برنامه رشته های آموزشی دانشکده ۱۲۶
۵-۶ معرفی دروس رشته معماری ۱۲۷
فصل ششم : مطالعات اقلیمی وتحلیل سایت
بخش اول : شناخت ۱۳۰
۱٫۱٫معرفی استان تهران و شهرستان کرج ۱۳۰
۲٫۱٫موقعیت جغرافیایی ۱۳۰
۳٫۱٫وجه تسمیه کرج ۱۳۱
۴٫۱ پیشینه تاریخی ۱۳۲
۵٫۱٫مراحل گسترش تاریخی شهرستان ۱۳۲
۶٫۱٫ساختار سیاسی – اقتصادی – جمعیتی ۱۳۳
۷٫۱٫ آموزش ۱۳۵
۸٫۱٫ شبکه آموزشی ۱۳۵
۹٫۱٫دانشگاهها و مراکز مستقر در شهرستان کرج ۱۳۷
۱۰٫۱٫ سواد ۱۳۸
۱۱٫۱٫ موقعیت وتقسیمات اداری – سیاسی شهرستان کرج ۱۳۹
۱۲٫۱٫ نقش بازرگانی وخدمات شهری ۱۴۰
۱۳٫۱٫ نقش توریستی و اقامتگاهی شهر کرج ۱۴۰
بخش دوم :مطالعات کالبدی ۱۴۱
۱٫۲٫شهرکرج :کلیات ۱۴۱
۲٫۲٫بافت موجود و نحوۀ گسترش شهر ۱۴۱
۳٫۲٫بررسی سازمان فضایی و تقسیمات شهر ۱۴۲
۴٫۲٫نتیجه گیری ۱۴۳
بخش سوم : مطالعات اقلیمی ۱۴۳
۱٫۳٫بررسی روند تغییرات آب و هوای کرج و علل آن ۱۴۳
۲٫۳٫بررسی و شناخت اقلیم کرج ۱۴۴
۳٫۳٫درجه حرارت ۱۴۵
۴٫۳٫دما ۱۴۷
۵٫۳٫روزهای یخبندان ۱۴۸
۶٫۳٫رطوبت ۱۴۸
۷٫۳٫جهت وزش بادهای غالب ۱۴۹
۸٫۳٫بادها ۱۵۰
۹٫۳٫میزان بارندگی ۱۵۲
۱۰٫۳٫تعیین مواقع گرم و سرد سال ۱۵۳
۱۱٫۳٫بررسی تابش آفتاب ۱۵۴
۱۲٫۳٫تعیین جهت مناسب استقرار جبهه اصلی ساختمان ۱۵۵
۳-۱۳ سازماندهی پلان ساختمان و اندازه پنجره ۱۵۶
۱۴٫۳٫نتایج مطالعات اقلیمی ۱۵۹
۱۵٫۳٫نتیجه گیری ۱۶۰
بخش چهارم:آنالیز و تحلیل سایت ۱۶۲
۱٫۴ معرفی سایت و علت انتخاب سايت ۱۶۲
۲٫۴ موقعیت سایت مورد نظر در شهرکرج: ۱۶۳
۳٫۴ موقعیت شبکه خیابان ها در محدوده سایت طراحی ۱۶۴
۴٫۴ وسعت و محدوه زمین: ۱۶۵
۵٫۴ بررسی دسترسی های سواره وپیاده: ۱۶۶
۶٫۴ وضع موجودوکاربری ها ۱۶۷
۷٫۴ همجواري هاي سايت ۱۶۸
۸٫۴دیدومنظر ۱۶۹
فصل هفتم : الگوي طراحي و اجزاء مجموعه
۷-۱ عملكرد خدماتي ۱۷۳
رفاهي ـ خدماتي : ۱۷۳
ـ نمازخانه ۱۷۳
ـ فروشگاه ، پست ، بانك ۱۷۳
– نگهباني و اتاق كنترل ۱۷۴
– سالن ورزشی ۱۷۴
– سلف سرويس ۱۷۴
ـ سلف اساتيد و كاركنان ۱۷۴
ـ سلف دانشجويان ۱۷۴
ـ محل پخت غذا ۱۷۴
ـ ورودي و فضاي طبقات ۱۷۵
– تاسيسات ۱۷۵
ـ دفتر فني ، آتش نشاني ، مخابرات ۱۷۵
۷-۲ عملكردهاي آموزشي و خدمات وابسته به آموزش ۱۷۵
آموزشي : ۱۷۵
دانشکده هنر ۱۷۵
ـ كلاس هاي نظري ۱۷۵
ـ سالن امتحانات ۱۷۵
ـ آتليه هاي معماري ۱۷۶
ـ آتليه هاي مجسمه سازي ۱۷۶
ـ آتليه هاي نقاشي ۱۷۶
– کارگاه ۱۷۶
– كتابخانه ۱۷۶
– سایت کامپیوتر ۱۷۶
– سرویس بهداشتی ۱۷۶
– آرشیو ۱۷۶
– آمفي تئاتر و نمايشگاه ۱۷۶
۷-۳ مراكز اداري و كامپيوتر : ۱۷۷
ـ اتاق اعضاء هيات علمي ۱۷۷
ـ اتاق رياست و معاونين ۱۷۷
ـ آموزش ۱۷۷
ـ اتاق هاي اداري ۱۷۷
– سرویس بهداشتی ۱۷۷
فصل هشتم : منابع و مأخذ
فهرست منابع و مآخذ ۱۷۸
پيوست
نقشه ها و ارايه طرح ۱۸۲

پيشگفتار
بدون شک یکی از راههای غلبه بر این بحران هویت از میان مراکز علمی و دانشگاهی و آکادمیک می گذرد.یکی از بازتابهای بحران هویت در زمینه فعالیتهای هنری ، عرصه معماری و ساخت و ساز است.ساخت و ساز معمارانه در کشور ما در حال گذر از دوران سخت بحران هویت است و بر صاحب نظران است که تمامی توان خویش را جهت تسریع گذر از این دوران و ورود به دوران خودیابی شکوفایی فرهنگی بکار گیرند.در چنین شرایطی آموزش رشته معماری ، دقت نظر و توجه بیشتری می طلبد. آینده معماری این سرزمین در گرو تولد معمارانی است که با پرورش ذهن خلاق خویش و با اتکاء به اصول و آرمان های فرهنگی و اعتقادی مردم و اتصال با میراث غنی معماری این مرز و بوم راه روشن آینده را ترسیم کنند.
طراحی دانشکده معماری به قصد برآورده کردن چنین هدفی انجام می شود به این معنی که به واسطه خلق محیطی پویا و خلاق و دارای بار آموزشی ، بتوان سهمی هرچند اندک در پرورش ذهن خلاق دانشجویان که درواقع هدف اصلی آموزش معماری و هنر نیز هست ، داشت.البته برآورده شدن همه ابعاد هدف نیازمند تغییرات در ارکان دیگر آموزش معماری و هنر یعنی محتوی ، روشها ، معلم ، متعلم و معیارهای ارزیابی نیز است که بر عهده مسئولان نظام آموزشی کشور است ، اما در این پروژه و در چارچوب سیاستهای وزارت علوم می توان فقط از عنصر محیط آموزش برای پرورش ذهن خلاق دانشجویان در جهت غلبه بر بحران هویت استفاده کرد.
پس از بیان ضرورت انجام پروژه در توصیف روند مطالعات ابتدا باید گفت که مبنای طراحی روند مطالعاتی پروژه بر اساس بوده که مفاهیم و کانسپتها و مبانی نظری هر طرح از شناخت ماهیت مسئله طراحی ناشی شده و سپس با اتکاء به ساختار ذهنی طراح نسبت به معماری و با در نظر گرفتن مفاهیم حاصل از تجزیه و تحلیل شرایط محیطی و بستر طرح و تحلیل مصادیق ، در غالب یک ایده یا راه حل تصویری ظهور می کند ، بر اساس این مبنا مطالعات نظری پروژه از شناخت ماهیت مسئله طراحی آغاز شد.به این ترتیب که شناخت مسئله طراحی یعنی دانشکده معماری ، نیازمند شناخت ماهیت معماری و هنر و آموزش آن از ابعاد گوناگون و شناخت فضا از منظر روان شناسی تربیتی و محیطی در جهت آموزش است.حاصل این شناخت ، مفاهیم و مبانی نظری طرح دانشکده را پدید می آورند.این مفاهیم برای آنکه شکل کالبدی و فرمی به خود بگیرند باید به مفاهیم حاصل از تجزیه و تحلیل شرایط محیطی و بستر پروژه ، خصوصیات برنامه ای و عملکردی دانشکده و تحلیل مصادیق ، پیوند بخورند. در نهایت بر اساس مبانی نظری طرح و با استفاده از کانسپتهای طراحی و با راهنمایی استاد راهنما و مشاور ، اسکیس ها و اتوود های اولیه شروع و تا رسیدن به طرح نهایی دانشکده ، ادامه خواهند داشت.
امید است که این مطالعات نظری و به تبع آن طرح دانشکده معماری مقبول صاحب نظران افتد و بتواند سهمی هر چند اندک در ارتقاء کیفیت آموزش معماری و هنر که یکی از مهمترین مسائل آموزش معماری و هنر هست ، از طریق خلق محیطی پویا و خلاق و دارای بار آموزشی بر دارد.

۱-۱- طرح مساله
در واقع از جمله اساسی ترین نیازهای کشور ما(بعنوان یک کشور درحال توسعه)تعلیم وتربیت متخصصین و کارشناسان کارآزموده برای برطرف ساختن کمبود های جامعه در کلیه بخش ها می باشد وایجاد موسسات آموزش عالی در رشته های گوناگون ودر مناطق مختلف کشورامروز بعنوان یکی از مهمترین ضروریات جامعه محسوب می گردد.در حال حاضر گروه وسیعی از جوانان آمادگی لازم برای ورود به بخش تحصیلات عالی را درکشور دارا می باشند اما به دلیل کمبود امکانات و عدم وجود فضاهای آموزشی وکادر علمی لازم با مشکل مواجه می شوند.از نگاهی دیگر تراکم وانباشت امکانات مختلف علمی ،آموزشی،فرهنگی هنری وغیره درتهران باعث رشد بی قاعده و غیراصولی پایتخت شده وتعادل لازم را از بین می برد،اما شهرستان ها،علیرغم دارا بودن استعدادهای فراوان در زمینه های گوناگون امکان رشد وبلندگی را از دست داده وتوازن لازم جهت رقابت با پایتخت رادر خود نمی یابند.در نتیجه اختلاف آشکاری در سطح مختلف علمی،فرهنگی،اجتماعی واقتصادی در سرتاسر کشور به وجود می آید.
تأسیس مراکز دانشگاهی در شهرستانها وحضور دانشجویان از نقاط مختلف ،بهمراه تخصیص امکانات لازم به ایجاد قطبهای علمی و فرهنگی در آن مناطق انجامیده و موجبات ارتقاء سطح دانش،فرهنگ هنر جامعه رابه نحو آشکاری فرام می سازد.
۱-۲- فرضيات
۱٫ طراحي دانشکده هنرومعماری با نگرش فضائي جديد باعث ايجاد تحول در طراحي مجموعه هاي دانشکده ای خواهد شد .
۲٫ طراحي دانشکده هنرومعماری باعث فراهم سازي بستري مناسب جهت توسعة امر آموزش و شكوفائي استعدادهاي كشور خواهد شد .
۳٫ طراحي دانشکده هنرومعماری و ايجاد آن باعث توسعه و ارتقاء علوم درسطح کشور،تقویت وتحکیم استقلال علمی ،آموزشی،پژوهشی و اجرایی در موسسات آموزش عالی خواهد شد.
۱-۳- اهداف پژوهش
۱٫ طراحی یک مجموعه جهت ایجاد رابطه فعال و ممتد میان تمامی رشته های هنری
۲٫ ارائه فضاهای متناسب با مفاهیم هنر وپژوهش استعدادهای خلاق
۳٫ ایجاد زمینه ای مناسب جهت تبادل نظر میان دانش پژوهان
۴٫ توسعه و ارتقاء علوم در کشور،تقویت وتحکیم استقلال علمی ،آموزشی،پژوهشی و اجرایی در موسسات آموزش عالی
۵٫ تقویت وحمایت از قطبهای قدرتمند علمی و تخصصی در مناطق مختلف کشور
۶٫ بررسی نظام آموزش عالی در رشته های هنر ومعماری ایران وجهان
۷٫ آشنایی با ساختار طراحی دانشکده های هنر ومعماری بین المللی نحوه تاثیر سبک های مختلف معماری بر طراحی این مکان ها
۸٫ دستیابی به اصول،معیارها،وضوابط جدید طراحی جدید دانشکده های هنر ومعماری وهنر درایران،باتوجه به شرایط خاص اقلیمی ،پیش زمینه معماری سنتی و بهره گیری از آخرین دستاوردهای معماری پیشرفته بین المللی
۱-۴- فرآیند پژوهش
الف)انواع اطلاعات مورد نیاز:
۱٫ بررسی های محیطی و اجتماعی ،فرهنگی،علمی وکاربردی
۲٫ شناخت،مطالعات فرهنگی،اجتماعی،تاریخی،سیاسی ،اقلیمی و جغرافیایی وتخصص موضوعی
۳٫ مبانی نظری طراحی براساس بخش های پیشین
۴٫ اهداف کلی و عملیاتی در گزینه های مختلف
۵٫ ارائه گزینه های لازم
۶٫ پرداختن به گزینه برتر از جمیع جها ت
۷٫ تهیه نقشه های تخصصی معماری
۸٫ الگوهای برخورد با موضوع
۹٫ ابعاد نظریه های موضوع
ب)روش گرد آوری اطلاعات
۱٫ روش های گرد آوری اطلاعات مبتنی بر روش اسنادی(متنی ،آماری،تصویر)برای بررسی های محیطی ،اجتماعی- فرهنگی،علمی – کاربردی
۲٫ مطالعات كتابخانه اي و اينترنت شامل مطالعه انواع منابع شناخته شده وقابل دسترس و بر حسب نياز خصوصا در بخش مباني نظري.
۳٫ با اتکا بر زمینه های میدانی (مشاهده فضا،مصاحبه با افراد متخصص ذیربط موضوع و نظر سنجي از اساتيد و دانشجويان براي ايجاد يك چنين فضايي)
ج)روش تحلیل و تجزیه اطلاعات
در نسبت با ابعاد محیطی ،اجتماعی،اقتصادی از این روش تبینی (علت ومعلولی)سود برده خواهد شد.
در نسبت با ابعاد فرهنگی – کاربردی،بنابر ماهیت موضوع از شیوه تفسیر استفاده خواهد شد.
د)روش بکارگیری اطلاعات
۱٫ تدوین مبانی نظری
۲٫ تدوین اهداف،اصول ومعیارهای طراحی
۳٫ تدوین الگوهای برنامه ریزی فضا
۴٫ تدوین الگوی برنامه ریزی فیزیکی فضا
۵٫ ارائه راه حلها برمبنای الگوی طراحی
۶٫ ارزیابی راه حلها و انتخاب راه حل بهینه

مطالعات دانشکده هنر و معماری

تعداد صفحات : ۲۰۰ صفحه

قیمت : ۲۵٫۰۰۰ تومان

مطالعات اقامتگاه بین راهی

مطالعات اقامتگاه بین راهی

تعداد صفحات : ۱۹۵صفحه
قیمت : ۳۳۰۰۰ تومان
همراه این مطالعات ۸۰صفحه فایل WORD در مورد ضوابط و استانداردهای اقامتگاه بین راهی نیز ارسال می شود.

فصل اول
مقدمه
۱-۱- طرح پیشنهادی ۲
۲-۱- مراحل مختلف یک طرح پیشنهادی ۲
۱-۲-۱-مسأله پژوهش ۲
۲-۲-۱- مقدمه پژوهش ۳
۳-۲-۱- بیان مسئله ۳
۴-۲-۱- ضرورت تحقیق ۶
۵-۲-۱- اهداف پژوهش ۹
۶-۲-۱- روش تحقیق ۱۰
فصل دوم
توسعه و گردشگری
۱-۲- تاریخچه گردشگری ۱۳
۲-۲- پیشینه صنعت گردشگری در ایران ۱۵
۳-۲- تعريف توريسم ۱۶
۴-۲- تعريف جهانگردي ۱۷
۵-۲- مفاهيم جهانگردي ۲۲
۱-۲-۵- مفهوم لغوي ۲۲
۲-۵-۲- مفهوم فني ۲۲
۶-۲- مذهب و گردشگري ۲۲
۷-۲- گردشگري در آيات و روايات ۲۳
۸-۲- انواع جهانگردي با توجه به انگيزه ۲۴
۱-۸-۲- تفريح و استراحت و ديدار بستگان ۲۴
۲-۸-۲- درماني و بهداشتي ۲۴
۳-۸-۲- مذهبي ۲۵
۴-۸-۲- تاريخي و فرهنگي و هنري ۲۵
۵-۸-۲- ورزشي ۲۶
۶-۸-۲- همايش‌ها ۲۶
۷-۸-۲- اقتصادي و بازرگاني ۲۶
۹-۲- جهانگردي به عنوان يك صنعت ۲۷
۱-۹-۲- آثار جهانگردي ۲۸
۱-۱۰-۲- آثار مثبت جهانگردي ۳۰
۱-۱-۱۰-۲- اثر جهانگردي در ارتقاي فرهنگ روحي و معنوي سفر ۳۰
۱-۱-۱-۱۰-۲- خداشناسي و تهذيب نفس ۳۰
۲-۱-۱-۱۰-۲- پند آموختن از تاريخ ۳۱
۳-۱-۱-۱۰-۲- سلامتي روح و جسم ۳۱
۴-۱-۱-۱۰-۲-آموختن دانش و معرفت ۳۱
۵-۱-۱-۱۰-۲-تقويت آداب و رسوم و سنن ملي ۳۱
۶-۱-۱-۱۰-۲-تأثير جهانگردي بر زندگي مسافران ۳۲
۲-۱-۱۰-۲-تأثير جهانگردي بر فرهنگ و زندگي مردم مناطق مورد بازديد ۳۳
۳-۱-۱۰-۲-جهانگردي و رونق صنايع دستي و آداب و رسوم عاميانه ۳۳
۴-۱-۱۰-۲-تأثير جهانگردي بر اقتصاد ۳۴
۱-۴-۱-۱۰-۲-در مقياس ملي ۳۵
۱-۴-۱-۱۰-۲-اقتصاد بين‌المللي ۳۶
۲-۱۰-۲-پيامدهاي منفي جهاگردي ۳۶
۱-۲-۱۰-۲-منافع دروغين مالي ۳۶
۱-۲-۱۰-۲-جهانگردي و محيط زيست فرهنگي ۳۷
۲-۲-۱۰-۲-تأثير نامطلوب جهانگردي بر طبيعت ۳۷
۱۱-۲-صنعت توريسم در ايران ۳۸
۱۲-۲-جاذبه‌هاي جهانگردي ايران ۳۸
۱۳-۲-بازنگری در جایگاه گردشگری و جهانگردی در برنامههای توسعه استان ۴۰

فصل سوم
معماری باغهای ایرانی
۱-۳-باغهای ایرانی ۴۴
۲-۳-مقدمهای بر پیشینه تاریخی باغ ایرانی ۴۵
۳-۳-تعریف و واژهشناسی (واژه باغ در گذر زمان) ۴۶
۴-۳-عناصر باغ ایرانی ۴۷
۵-۳-طراحی آب در سبکهای مختلف ۴۸
۶-۳-هندسه، ساختار و نظام ۵۰
۷-۳-ساختار کالبدی باغ ایرانی ۵۱
۱-۷-۳-گستردگی دید ۵۱
۲-۷-۳-محورهای آب ۵۲
۳-۷-۳-هندسه مستطیلی ۵۲
۴-۷-۳-تقارن ۵۳
۵-۷-۳-مرکزیت ۵۳
۸-۳-ساختار کالبدی باغ ایرانی ۵۳
۹-۳-جلوه باغ در فرهنگ ایران ۵۴
۱۰-۳-کیفیت فضایی باغ ایرانی ۵۵
۱۱-۳-انواع باغ‌های ایرانی ۵۷
۱-۱۱-۳-تقسیم‌بندی باغ‌های ایرانی بر اساس محورهای اصلی و فرعی ۵۷
۲-۱۱-۳-تقسیم‌بندی باغ‌های ایرانی بر اساس خصوصیات کالبدی ۵۷
۳-۱۱-۳-تقسیم‌بندی باغ‌های ایرانی بر اساس کارکرد اصلی ۵۷
۱۲-۳-جايگاه باغ در شهر ايراني ۵۸
۱۳-۳-اصول طراحي باغ ايراني ۵۹
۱-۱۳-۳-سلسله مراتب ۶۰
۱-۱۳-۳-تقارن ۶۰
۳-۱۳-۳-مركزيت ۶۰
۴-۱۳-۳-ريتم ۶۱
۵-۱۳-۳-استقلال و تشخيص فضاها ۶۱
۶-۱۳-۳-تنوع در وحدت، وحدت در تنوع ۶۱
۷-۱۳-۳-طبيعت‌گرايي و بهره‌گيري از منظر ۶۲
۱۴-۳-ويژگي‌هاي شاخص و مشترك باغ‌هاي ايراني ۶۲
فصل چهارم
اقامت
۱-۴-تاريخچه‌ي فضاهاي اقامتي در جهان ۶۶
۲-۴-پيشينه‌ي اقامتگاه‌ها در ايران ۶۸
۱-۲-۴-اقامتگاه‌هاي دوره‌ي هخامنشي ۶۹
۲-۲-۴-اقامت‌گاه‌هاي دوره‌ي اسكندر و سلوكيان ۷۰
۳-۲-۴-اقامتگاه‌هاي دوره اشكاني ۷۰
۴-۲-۴-اقامتگاه‌هاي دوره‌ي اسلامي ۷۱
۵-۲-۴-اقامتگاه‌هاي دوره‌ي مغول ۷۳
۶-۲-۴-اقامتگاه در دوران صفوي ۷۵
۷-۲-۴-اقامتگاه‌هاي ايران در دوره‌ي قاجاريه ۷۶
۸-۲-۴-اقامتگاه‌ها در دوره‌ي پهلوي ۷۷
۹-۲-۴-اقامتگاه‌ها در دوره‌ي معاصر ۷۸
۳-۴-تاريخچه مجتمع‌ها ۷۹
۱-۳-۴-كاربات ۸۰
۲-۳-۴-ساباط ۸۰
۳-۳-۴-رباط ۸۰
۴-۳-۴-خان ۸۱
۵-۳-۴-كاروانسرا ۸۱
۶-۳-۴-چاپارخانه ۸۲
۴-۴-تعريف مجتمع اقامتي-توريستي ۸۳
۶-۴-درجه‌بندي مراكز اقامتي ۸۶

فصل پنجم
مطالعات معماري و استاندارد فضاها
۱-۵-طرح كلي هتل ۸۹
۱-۱-۵-عناصر فضايي هتل ۹۲
۱-۱-۱-۵-رستوران ۹۲
۱-۱-۱-۱-۵-استانداردهاي طراحي رستوران هتل ۹۴
۲-۱-۱-۱-۵-آشپزخانه و فضاي نگهداري اغذيه ۹۹
۳-۱-۱-۱-۵-۱-انواع چيدمان رستوران هتل ۱۰۱
۲-۳-۵-اتاق خواب‌ها ۱۰۲
۱-۲-۳-۵-انواع اتاق‌ها در هتل‌ها ۱۰۴
۲-۲-۳-۵-ابعاد و اندازه اتاق ۱۰۶
۳-۲-۳-۵-گرمايش، سرمايش و تهويه‌ي هوا ۱۰۶
۴-۲-۳-۵-كيفيت عناصر داخلي اتاق خواب ۱۰۷
۳-۳-۵-سوئيت‌ها ۱۱۰
۴-۳-۵-حمام‌ها و سرويس‌هاي بهداشتي ۱۱۰
۵-۳-۵-فضاهاي عمومي در هتل ۱۱۱
۱-۵-۳-۵-بخش مورد مراجعه در هتل ۱۱۲
۱-۱-۵-۳-۵-محل نشستن (لابي) ۱۱۲
۲-۱-۵-۳-۵-تلفخانه ۱۱۳
۳-۱-۵-۳-۵-فرانت آفيس و پذيرش ۱۱۴
۳-۱-۵-۳-۵-خدمات تاكسي سرويس ۱۱۵
۴-۱-۵-۳-۵-خدمات برگزاري اجلاس و همايش ۱۱۶
۵-۱-۵-۳-۵-نمازخانه ۱۱۶
۶-۱-۵-۳-۵-سرويس‌هاي بهداشتي محوطه ۱۱۷
۷-۱-۵-۳-۵-پاركينگ ۱۱۸
۸-۱-۵-۳-۵-پيوست‌ها و ساختمان‌هاي جانبي ۱۱۸
۹-۱-۵-۳-۵-استانداردهاي فضاهاي ويژه معلولين ۱۱۸
۲-۵-۳-۵-بخش اداري و مديريت ۱۱۹
۱-۲-۵-۳-۵-فضاهاي لازم براي كاركنان ۱۲۰
۲-۲-۵-۳-۵-كمدهاي لباس كاركنان ۱۲۰
۳-۲-۵-۳-۵-انبار وسايل نظافت و آبدارخانه ۱۲۰
۷-۳-۵-فضاي ورزشي ۱۲۱
۱-۷-۳-۵-استخر سرپوشيده ۱۲۱
۲-۷-۳-۵-تنيس روي ميز ۱۲۳
۸-۳-۵-بخش خدماتي ۱۲۳
۱-۸-۳-۵-بخش خانه‌داري ۱۲۴
۱-۸-۳-۵-انواع انباري ۱۲۵
۲-۸-۳-۵-محل آشغال ۱۲۵
۳-۸-۳-۵-محل البسه يا ملحفه‌ها ۱۲۶
۴-۸-۳-۵-لباسشويي ۱۲۶
۵-۸-۳-۵-محل سرويس ۱۲۶
۶-۸-۳-۵-سرويس هر طبقه ۱۲۷
۳-۸-۳-۵-اتاق باغ‌داري و كاخ‌داري ۱۲۷
۸-۸-۳-۵-نگهباني ۱۲۸
۹-۸-۳-۵-تأسيسات ۱۲۸
۱۰-۸-۳-۵-محل موتور برق اضطراري ۱۲۸
۱۱-۸-۳-۵-محوطه‌هاي فني ۱۲۸
۲-۱-۵-سيركولاسيون در هتل‌ ۱۲۹
۳-۱-۵-نورپردازي ۱۳۵
۱-۳-۱-۵-هال ورودي ۱۳۵
۲-۳-۱-۵-پذيرش ۱۳۶
۳-۲-۱-۵-راهروها ۱۳۷
۴-۳-۱-۵-رستوران ۱۳۸
۵-۱-۳-۵-اتاق‌ها ۱۴۰
۵-۳-۱-۵-حمام ۱۴۲
۶-۳-۱-۵-سالن‌هاي جشن و اتاق‌هاي چند منظوره ۱۴۳
۷-۳-۱-۵-اتاق‌هاي ملاقات ۱۴۴
۸-۳-۱-۵-امكانات ورزشي و رفاهي ۱۴۵
۹-۳-۱-۵-نماي بيروني ۱۴۶
۱-۳-۱-۵-پاركينگ ۱۴۷
فصل ششم
بررسي نمونه‌هاي مشابه
۱-۶ نمونه هاي داخلي ۱۵۰
۱-۱-۶- هتل عباسي ۱۵۰
۲-۱-۶-اقامتگاه اسكي بارين، تهران ۱۵۱
۳-۱-۶-مجتمع تفريحي و گردشگري بهدشت ۱۵۵
۴-۱-۶-مجموعه اقامتي-تفريحي چاكسر ۱۵۷
۲-۶-بررسي نمونه‌هاي خارجي ۱۶۱
۱-۲-۶-هتل هيلتون Hotel Hilton 161
۲-۲-۶-مجموع اقامتي تفريحي ميرامار ۱۶۲
۳-۶-نمونه‌هايي از واحدهاي اقامتي مجموعه ۱۶۴
۳-۶-۱- هتل شرايتون واكرهيل ۱۶۵
۴-۶ معرفی نمونه‌های موجود ۱۶۷
۴-۶-۱-هتل آزادی خزر ۱۶۷
۴-۶-۲-برج نمک‌آبرود چالوس ۱۶۹
۴-۶-۳-The nichima club 172
۴-۶-۴-The hotel hyatt regency fukuoka 172
۴-۶-۵-Hotel cosima 173
فصل هفتم
بررسي شرايط اقليمي منطقه
۷-۱- موقعيت جغرافيايي و وسعت استان گلستان ۱۷۵
۷-۲- آب و هوای گلستان ۱۷۶
۷-۳- شهر گرگان ۱۷۶
۷-۴- خصوصیات اقلیمی شهرشتان گرگان ۱۷۷
۷-۴-۱- بارندگی ۱۷۷
۷-۴-۲- باد ۱۷۸
۷-۵- تاریخچه گرگان، جرجان (استراباد) ۱۷۹
۷-۶- پارک جنگلی ناهار خوران ۱۸۰
فصل هشتم
سازه طرح
۸-۱ شناخت سازه و پیشنهاد نوع سازه ۱۸۲
۸-۱-۱ سازه‌های فضایی (space fream) 182
فصل نهم
مباني طرح
۹-۱- اهداف طراحی ۱۸۹
۹-۲- دلایل شکل گیری ایده ۱۸۹
۹-۳- روند طراحی ۱۹۰
۹-۴- دلایلی بر ايده‌هاي طراحي ۱۹۱
۶-۴-۱- القاء حس حركت و پوياي در پروژه ۱۹۱
۶-۴-۲- ايجاد حس حركت وپوياي در فرم اقامتگاه ۱۹۱
۶-۴-۳- دلیلی بر اثبات حس حرکت در خطوط منحنی ۱۹۱
۹-۵- مسير رسيدن به بنا ۱۹۲
۹-۶- ایجاد تهویه طبیعی ۱۹۲
۹-۷ آناليز سايت ۱۹۳
منابع و مآخذ: ۱۹۸

۱-۱- طرح پیشنهادی
انسان را موجودی جستجوگر دانسته‌اند، آدمی وقتی حقیقتی را به دست می‌آورد، آرامش می‌یابد. از این روست که پژوهش و پژوهش‌گری در طول تاریخ بشر استمرار یافته است. انسان‌ها بدون آنکه از پژوهش خود سودی حاصل کنند آن را محقق می‌ساختند. وقتی آدمی در برابر سوالی قرار می‌گیرد که حتی دانستن آن به لحاظ مادی با ندانستن آن مساوی است چنین جوابی می‌تواند او را آرام کند که انسان همواره جویای شنیدن و یافتن است. پژوهش به معنایی که گفته شد به هیچ وجه حیطه خاصی را نمی‌شناسد، بلکه تمام سوالات بشر را شامل می‌شود. از این روست که آدمیان در هر حادثه‌ای پژوهش را سرلوحه‌ی کار خود قرار داده‌اند. این پژوهش از زمان خلقت آدم تا به امروز وجود داشته است، اما در برهه‌های خاصی از زمان این پژوهش معانی و مبادی مختلفی یافته است.

۲-۱- مراحل مختلف یک طرح پیشنهادی
۱-۲-۱-مسأله پژوهش
اولین چیزی که باید برای پژوهشگر روشن شود و مورد تصمیم قطعی قرار گیرد «مسأله‌ی پژوهش است» یعنی محقق مسأله‌ای در پی رو دارد که از طریق علمی در صدد حل آن مسأله و پاسخگویی به برخی سوالات و مجهولات در این خصوص می‌باشد.

این جوابگویی در علوم تجربی از طریق آزمون و خطا و استنتاج منطقی و عقلی صورت می‌گیرد و در پژوهش‌های نظری از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و یا مطالعات میدانی صورت می‌گیرد. مسأله اصلی مورد نظر در این پژوهش را اگر دقیقاً بخواهیم به صورت تک سوال مطرح کنیم عبارتست از:

در دنیای امروز که صنعت توریسم جز صنایع اصلی دنیا محسوب می‌شود نقش و جایگاه معمار در اثرگذاری در این صنعت و میزان اثرپذیری از آن به چه نحو می‌باشد؟

۲-۲-۱- مقدمه پژوهش
مقدمه هر مطلبی از جمله مقدمه طرح تحقیق بلافاصله پس از عنوان پژوهش و قبل از بیان مسئله آورده می‌شود، عبارتست از بیان مطلبی که ذهن خواننده را برای درک مفهوم اصلی نوشته آماده نماید. موضوع پژوهش نیز عبارتست از مطلبی که آمادگی لازم را برای درک بهتر موضوع پژوهش فراهم آورد.

۳-۲-۱- بیان مسئله
(بیان مسئله نیمی از راه حل مسئله است).

در اکثر موارد نوشتن همه‌ی جزئیات مسئله به طور دقیق در عنوان پژوهش میسر نیست. بنابراین عنوان نمی‌تواند همه زوایای مورد نظر مسئله را منعکس سازد. پس باید در جای دیگر جزئیات موضوع شرح داده شود که بیان مسأله می‌تواند جایگزین این کار شود. در بیان مسأله باید مسأله پژوهش را به طور کامل و با ذکر جزئیات آن چنان شرح داد که مسأله بودن مسأله پژوهش، کاملاً روشن شده باشد.

جهانگرد کیست و جهانگردی چیست؟

حضور وی چه نقشی در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بازی می‌کند؟ زیرساخت‌های جذب گردشگر کدامند و در این میان کشور ما در چه جایگاهی قرار دارند؟

تمام این‌ها بخش کوچکی از سوالاتی است که در این پژوهش به آن پرداخته شده است. نتایج آن جالب توجه خواهد بود و (ما را بر این باور می‌رساند که هر چه بر تعداد جهانگردان و توریست‌ها و زائران شهرهایمان بیافزاییم سیستم اقتصادی در بخش‌های تولید، توزیع و مصرف رشد و تکامل بیشتری می‌کند) ضمن اینکه این فرآیند به توسعه‌ی صنعت در بخش‌های دیگر اقتصاد از جمله ساختمان‌سازی، اشتغال و … نیز تأثیر به سزایی خواهد داشت.

تحولات جهانی اقتصاد نشان دهنده این حقیقت است که بخش خدمات با سرعت بیشتری از بقیه بخش‌های صنعت پیش می‌رود ولی در همان حال شاهد نزول در پرباری و کیفیت در این بخش می‌باشیم.

هم‌چنین علاوه بر مسائل اقتصادی نیاز انسان به سرپناه و مأمن، نه تنها در حضر بلکه در سفر نیز از روزگاران باستان مورد توجه قرار گرفته است. شاید در همه‌ی کتاب‌هایی که در مورد تاریخ، جهانگردی و سیر و سیاحت در تمامی دنیا نوشته شده است، پیوستگی راه و ساختمان‌های اطراف آنها در غالب اصلاحات مختلف آورده شده و در زبان‌های زنده و مرده‌ی جهان و گویش‌های مختلف از فضاهای اقامتی بین راهی سخن گفته شده است. فضاهایی که پس از طی مسافت‌ها راه، منزل و آسایشگاه امنی برای کاروانیان خسته و از راه رسیده فراهم کرده و امکان سپری کردن را برای آنان به ارمغان آورده‌اند.

نیاز به فراغت و تفریح از مهم‌ترین ابعاد زندگی انسانی است که همواره به عنوان بزرگ‌ترین معضل جامعه خودنمایی کرده و می‌کند. زندگی ماشینی به قدری روح و جسم آدمی را تسخیر کرده که فرصت تفکر را در زمینه‌ی نیاز به فراغت از انسان سلب نموده است. علاوه بر این فراغت، یکی از زمینه‌ها برای پدید آوردن انسانی است با ارزش‌های روانی و عاطفی والاتر و نیز فرهنگی سرشارتر، نه زمینه خستگی در کردن برای کار دوباره.

چنانچه بخواهیم عنوانی برای سیستم زندگی مطلوب امروزه قائل شویم آن را می‌توان عصر تلفیق زمان، سرعت و صرفه‌جویی و آرامش نامید. به همین دلیل طراحی کیفیت خدمات به عنوان یک چالش بزرگ در بخش خدمات به ویژه مجموعه توریستی، تفریحی و اقامتی است.

سوال مشخص این است که جامعه مهندسی کشورمان به طور عام و جامعه مهندسی شهرمان به طور خاص تا به حال تا چقدر توانسته‌اند در زمینه‌های جلب جهانگردان مثمر فایده باشند و مثلاً همین جامعه مهندسی شهرمان اعم از شهرسازان معنار و غیره کدامین موزه، کدامین بنای یادمانی، کدامین شهرسازی مبتنی بر فرهنگ و اعتقاد و اقتصاد مردم شهمیرزاد را سازماندهی کرده که بتواند جویندگان علم و هنر و زیبایی را به این دیار بکشاند.

زمین انتخاب شده برای طراحی مجموعه توریستی، تفریحی و اقامتی به پیشنهاد شهرداری شهمیرزاد و با توجه به طرح تفصیلی و پیشنهادی شهر با مساحت ۱۰۰۰۰ متر مربع در شهر شهمیرزاد واقع در شمال شهرستان سمنان با مناظر سبز و زیبای کوهستانی، با طبیعت بکر و ناشناخته از دیدنی‌ترین و کم‌نظیرترین ناطق استان و به عنوان شهر نمونه بین‌المللی گردشگری استان سمنان است.

موقعیت سایت مورد نظر در نزدیکی شیر قلعه و هفت چشمه که از جاذبه‌های گردشگری انسان ساخت و طبیعی در شهر شهمیرزاد میرباشد که هر سال حاضر به طراحی این مجموعه با توجه به معماری بومی و شرایط اقلیمی این منطقه و متناسب با نیازهای آن می‌پردازد.

۴-۲-۱- ضرورت تحقیق
پژوهشگر باید دلایل اهمیت و ضرورت مساله پژوهشی را ذکر کند و به جرأت می‌توان گفت که مسائل و دلایل کمی بر دلایل کیفی، ذهنی و به اصطلاح اشیایی ارجحیت دارد.

باید توجه داشت که دلایل اهمیت و ضرورت موضوع شامل دو بخش می‌شود: بخش اول به اهمیت موضوع مربوط می‌شود و بخش دوم به اهمیت و ضرورت خود پژوهش. دلایل اهمیت می‌تواند محدود به ذکر دلایل اختصاصی موضوع پژوهش یا همان دلایل بخش دوم باشد.

اگر توریسم را در جایگاهی که ظرفیت پذیرش آن را ندارد ببرید بدون شک با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهید شد. بسترسازی و زیرساخت‌های صنعت توریسم به عهده عوامل متعددی در نظام مدیریت کشور می‌باشد. یکی از عوامل و دست اندرکاران، جامعه مهندسین می‌باشد که ضرورت تحقیق در باب (معماری و توریسم) را به خوبی بیان می‌کند. در این بین ضروری است تا با شناخت هر چه بیشتر نقش معمار پاسخگویی به نیازهای توریسم و پر بار کردن سفر وی حداقل نقش خود را در این زمینه ایفاگر باشیم.

از آنجا که عموماً ۹۵ درصد مردم علاقه دارند با خودرو شخصی سفر کنند و قطعاً بین راه هم خسته می‌شوند و هم ماهیت چنین سفری ایجاب می‌کند که توقف کوتاهی برای یک شب، یا چند ساعت انجام گیرد، بنابراین اگر سرمایه‌گذاران و متولیان این کار بتوانند با در نظر گرفتن چنین پتانسیلی، محلی جذاب برای بین راه و یا داخل شهرها بسازند که ضمن ارزان بودن اقامت در آن، از کنار سرگرمی‌ها، فروشگاه‌ها و امکانات جانبی درآمدزا، قطعاً می‌توان هم نیازی اجتماعی را پاسخ داد و هم گردشگری داخلی و خارجی را رونق بخشید.

در واقع چنین مراکزی مشابه هتل‌های کشورهای خارجی می‌توانند با سنت‌های عامل ما دوباره‌سازی شود. آنچه در این میان مسلم است اینکه اگر سرمایه‌گذاران توجه کنند که با اجاره کم یک اتاق یا اجاره ناچیزی برای دادن جایی مطمئن در بر پا کردن چادر مردم را کمک کنند، می‌توان با استفاده از مراکز بازی، اینترنت و تلفن، فروش صنایع دستی، مراکز تعمیرگاهی برای خودرو و سرویس‌های مربوطه هزینه‌های خود را جبران کنند. اگر در کنار چنین مراکزی پلیس هم حضور یابد مردم با آرامش بیشتری پا به این نقاط می‌گذارند؛ زیرا در بسیاری از پارک‌ها و نقاطی که مردم در بین راه مستقر می‌شوند، به دلیل خلوت بودن یا دیگر شرایط امکان سرقت یا تبهکاری‌های دیگر بالاست.

مشکل دیگر مردم نیز همین امنیت است. در بین راه و در داخل شهرها اگر مراکزی باشد که از امنیت کافی برخوردار باشد البته تمیز و راحت می‌توان به امنیت سرمایه‌گذاری و بازگشت سرمایه هم امید داشت. به نظر می‌رسد اقامت در هتل به ویژه برای سفرهای تفریحی، از برنامه‌ریزی‌های مردم خارج شده است. اگر چه این کار به نوعی بستگی به توان اقتصادی مردم دارد اما عادت‌های رفتاری نیز در آن بی‌تأثیر نیست. اینک در کشور ما ۶۱۷ هتل فعالیت دارند که از این تعداد ۶۵ هتل دولتی و مابقی خصوصی‌اند. با این حال اگر سری به مسیرهای پر مسافرت بزنیم خواهیم دید که مردم حاضرند کنار خیابان بخوابند ولی به هتل نروند که این خود بحث جداگانه‌ای دارد و مراکز اقامتی، توریستی می‌تواند با ارزان‌تر بودن اقامت و خدمات‌دهی بهتر این موضوع را پوشش دهد.

با توجه به رشد بودجه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سال ۸۷، توسعه گردشگری مورد توجه دولت می‌باشد و با توجه به رونق گردگشری خارجی و داخلی اقتصاد کشور از نفت رهایی می‌یابد.

نظر به تخصیص ۵ درصدی اعتبارات استانی به زیرساخت‌های گردشگری، همکاری شرکت‌های استانی توسعه ایرانگردی و جهانگردی را جهت توسعه گردشگری با ایجاد مشورت‌های کارشناسانه الزامی است. دولت اصلی‌ترین برنامه خود را جهت راه برون‌رفت از معضل اشتغال، توسعه یافتگی در صنعت گردشگری می‌داند و در این شرکت با آماده کردن پکیج‌های سرمایه‌گذاری مختلف در قالب هتل-مراکز اقامتی-مجتمع بین راهی-کمپینگ-سرویس بهداشتی و مجتمع آب درمانی و شناسایی سرمایه‌گذاران مختلف و ارائه‌ی بسته‌های سرمایه‌گذاری به آنان، پتانسیل‌های گردشگری را به فرصت‌های سرمایه‌گذاری تبدیل کرده و با کوتاه آمدن مسیر سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری از فرصت‌ها را امکان‌پذیر می‌سازد.

سالانه سه میلیون ایرانی با جیب‌های پر به جهانگردی می‌روند اما آنها که برای ایرانگردی می‌آیند جیب‌هایشان سوراخ است. هفت هزار سال تمدن را گذاشته‌ایم در کوزه آبش را هم نمی‌خوریم. به کسی بر نخورد ما جماعت گل و بلبل آنچنان گرفتار وانفسای سیاست و سیاست زدگی شده‌ایم که خیلی چیزها را دیگر نمی‌توانیم ببینیم. اینکه سالانه حدود ۳۰۰ هزار ایرانی به کشوری سفر می‌کنند که هنوز قدمت آن به ۳۵ سال نرسیده است. اینکه بیش از ۴ هزار شرکت خصوصی و دولتی ایرانی در امارات متحده عربی به ثبت رسیده‌اند، اینک از ۳۰ میلیون گردشگر ژاپنی و چینی سالانه تنها ۷ هزار نفر به ایران می‌آیند، اینکه علیرغم بی‌مثال بودن جاذبه‌های گردشگری از نظر درآمد در بخش گردشگری در بین کشورهای جهان در رتبه ۶۷ قرار داریم.

اینها نمی‌تواند برای ما دردناک باشد. ما را چه به گردشگری و هتلداری. به ما چه که با کشفیات جیرفت ثابت می‌شود ۱۵۰ سال تمدنمان پیرتر از تمدن بین‌النهرین است. به ما چه که فرنگی‌ها برای آمدن به ایران و دیدن تخت جمشید و پاسارگاد و مسجد وکیل و ۴۵۰۰ اثر قابل توجه لحظه‌شماری می‌کنند. برای ما ساختن برج در میدان نقش جهان و تله‌کابین در طاق بستان افتخار است و انبار کردن خانه شیخ بهایی، برای ما سفر به دوبی و تازه کردن آب و هوا بیش از همه‌ی اینها اهمیت دارد.

 

مطالعات اقامتگاه بین راهی

تعداد صفحات : ۱۹۵صفحه
قیمت : ۳۳۰۰۰ تومان
همراه این مطالعات ۸۰صفحه فایل WORD در مورد ضوابط و استانداردهای اقامتگاه بین راهی نیز ارسال می شود.

آمار سوم تجربی دبیرستان

پروژه آمار سال دوم ریاضی و سوم تجربی دبیرستان پروژه آمار دوم سوم دبیرستان پروژه آمار و مدل سازی دوم ریاضی سوم دبیرستان دانلود پروژه های آمار و مدل سازی دوم و سوم دبیرستان پروژه درس آمار در مورد بیکاری-سال دوم و سوم دبیرستان پروژه آمار دوم و سوم دبیرستان
پروژه آمار دوم دبیرستان و سوم دبیرستان : تعریف متغیر متغیر، مفهومی است که به آن بیش از دو یا چند ارزش یا عدد اختصاص داده می شود و قابل مشاهده یا ندازه گیری می باشد. ویژگی‌هایی را که پژوهش گر مشاهده یا اندازه گیری می کند، متغیر می نامند. متغیرها از مهم ترین مباحث در تحقیقات اجتماعی- انسانی می باشند. هدف، شناخت علّت یا عوامل پیدایش یا تغییر موضوع مورد نظر است و چون این عوامل تغییر پذیرند و قابل سنجش، آن ها را متغیر می‌خوانیم. در نهایت باید بتوانیم هم انواع متغیرها را بشناسیم، هم آن که روابط آن ها را با یکدیگر شناسایی کنیم. همچنین، میزان تأثیر یک متغیر بر متغیر دیگر را مورد سنجش قرار داده و اندازه‌گیری کنیم. باید روابط یک سویه بین متغیرها را از روابط متقابل و دو سویه تمیز دهیم و شبکه متغیرها را که با هم، ضمن تأثیر متقابل بر یکدیگر، بر پدیده‌های دیگر اثر می نهند، باز شناسی نمائیم. در تعریف متغیرها چنین آمده است» . هر صفت، ویژگی یا عنصر کمی و یا کیفی که در یک تحقیق تغییر پذیر باشد، در جریان تحقیق می‌توانند به صورت یک متغیر درآیند، به شرط آنکه بر خلاف عوامل ثابت، تغییر کنند یا تغییر پذیر باشند. بنابراین می توان گفت: متغیر در زبان جامعه شناسی، هر پدیده ای را می‌رساند که مقدار آن در هر مورد خاص تفاوت می یابد. انواع متغیر براساس نقش آن در فرآیند تحقیق متغیر مستقل: یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد از انتخاب، دخالت یا دست کاری شدن توسط محقق، مقادیری را می پذیرد تا تأثیرش بر روی متغیر دیگر (متغیر وابسته) مشاهده شود.

پروژه آمار دوم دبیرستان و سوم دبیرستان : برای مثال، محقق می خواهد اثر دو نوع روش تدریس (الف) و (ب) را روی عملکرد ریاضی دانش آموزان کلاس پنجم بررسی کند. وی سؤال زیر را مطرح می نماید: آیا تفاوتی بین عملکرد ریاضی دانش آموزان که با روش الف یا ب آموزش دیده اند وجود دارد؟ در این تحقیق روش تدریس، متغیر مستقل در نظر گرفته شده است تا تأثیرش بر عملکرد ریاضی (متغیر وابسته) مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در مطالعات از نوع همبستگی، به جای متغیر مستقل از اصطلاح» متغیر پیش بین «و به جای متغیر وابسته از »متغیر ملاک «استفاده می‌شود. برخی نویسندگان معتقدند اصطلاح متغیر مستقل و وابسته (تابع) ویژه‌ی تحقیقاتی است که در آن ها هدف، تبیین رابطه علت و معلولی میان متغیرها است. در بعضی از مسائل پژوهشی، متغیرهای مورد مطالعه به صورتی تعریف شده‌اند که نمی توان متغیر مستقل را از متغیر وابسته به طور کامل متمایز کرد. برای مثال در پروژه آمار بررسی رابطه‌ی رضایت مشتری و وفاداری آنان، تمایز متغیر مستقل و وابسته از یکدیگر مشخص نیست. در این گونه تحقیقات، هدف پژوهشگر برقراری رابطه‌ی هم زمانی میان متغیرها است. باید توجه داشت که تعداد و ماهیت متغیر مستقل به مسئله‌ی تحقیق بستگی دارد. متغیر وابسته: متغیری است که تغییرات آن تحت تأثیر متغیر مستقل قرارمی‌گیرد.

پروژه آمار دوم دبیرستان و سوم دبیرستان

پروژه آمار دوم دبیرستان و سوم دبیرستان

پروژه آمار دوم دبیرستان و سوم دبیرستان : متغیر وابسته آن است که مورد پیش بینی قرار می گیرد، در حالی که متغیر مستقل متغیری است که از روی آن پیش بینی می‌شود. به زبان ریاضی، متغیر وابسته Y معلول فرضی است که همراه با تغییرات یا پراش متغیر Xتغییر می کند. متغیر Yدست کاری نمی‌شود، بلکه از لحاظ تغییراتی که در آن به عنوان نتیجه احتمالی تغییرات مربوط به متغیر مستقل حاصل می شود مورد مشاهده قرار می گیرد. در پیش بینی از X به Y می‌توانیم هر مقدار دلخواه X را اختیار کنیم، در حالی که تغییر متغیرY که مورد پیش بینی واقع می شود به مقداری از Xبستگی دارد که قبلاً انتخاب کرده ایم. متغیر وابسته، شرط، وضعیت یا کیفیتی است که تلاش می کنیم آن را تبیین کنیم. برای مثال، در بررسی تأثیر شیوه های تشویق بر یادگیری دانش آموزان، یادگیری به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است تا اثر تشویق بر آن اندازه‌گیری شود. انتخاب یک متغیر به عنوان متغیر وابسته (تابع) به هدف پژوهش بستگی دارد.

پروژه آمار دوم دبیرستان و سوم دبیرستان : پس از تعریف دقیق و روشن متغیر وابسته، باید ابزاری که امکان اندازه گیری آن را فراهم می سازد نیز شناسایی نمود. متغیر تعدیل کننده: متغیر کمی یا کیفی است که جهت یا میزان رابطه ی میان متغیرهای مستقل و وابسته را تحت تأثیر قرار می دهد. گاهی این متغیر یک متغیر مستقل ثانوی است که بر جهت یا میزان ارتباط متغیر مستقل و وابسته تأثیر می گذارد. برای مثال در بررسی تأثیر شیوه های مختلف تشویق بر یادگیری دانش آموزان دختر و پسر، محقق می خواهد تأثیر جنسیت را نیز بر رابطه ی بین تشویق و یادگیری مورد مطالعه قرار دهد. بنابراین در این تحقیق جنسیت متغیر تعدیل کننده محسوب می شود. نکته مهم این است که متغیر تعدیل کننده قابلیت بررسی و یا کنترل دارد. متغیر کنترل: در یک تحقیق، اثر تمام متغیرها را بر یکدیگر نمی‌توان به طور هم زمان مورد مطالعه قرار داد. بنابراین محقق اثر برخی از متغیرها را کنترل نموده، آن ها را خنثی می‌کند. این نوع متغیرها، متغیر کنترل نامیده می‌شو‌ند. برای مثال این سؤال پژوهشی را که» چه رابطه ای میان پیشرفت تحصیلی و عزت نفس دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی وجود دارد؟ «مورد نظر قرار می دهیم. در این سؤال، اثر پایه تحصیلی و جنسیت بر پیشرفت تحصیلی وعزت نفس، کنترل می شود. کنترل متغیرها از دو طریق ممکن می باشد: الف-کنترل های تحقیقی، ب- کنترل های پروژه آمار ی. متغیرهای مداخله گر: متغیری است که محقق برای استنتاج از نحوه‌ی تأثیرمتغیر مستقل بر متغیر تابع مورد نظر قرار می دهد، ولی تأثیر آن را نه می‌توان کنترل کرد و نه به طور مستقیم و مستقل از سایر متغیرها، مشاهده کرد. متغیر مداخله‌گر معمولاً بر اعتبار درونی و اعتبار بیرونی تحقیق اثر نمی‌گذارد. برای مثال در یک طرح پروژه آمار که هدف آن بررسی تأثیر روش آموزش برنامه‌ای در مقایسه با سخنرانی، برای دروس ریاضی پایه‌ی پنجم ابتدایی است، متغیر مستقل روش تدریس و متغیر وابسته پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است. ازآنجا که» یادگیری «متغیری است که تأثیرمتغیر مستقل بر متغیر وابسته را تحت تأثیر قرار می‌دهد و مشاهده آن به طور مستقیم امکان پذیر نمی باشد، متغیر مداخله گر نامیده می‌شود. بدون شک نقش متغیرهای مداخله‌گر، در تفسیر نتایج مدنظر قرار می‌گیرد. فصل اول: کلیات تحقیق – مقدمه: مقدمه کانال و درب ورودی به هر موضوع است و انتظار می‌رود که در مقدمه، معرفی صورت گیرد. محققین محترم در این قسمت می‌بایست از تشریح موضوع تحقیق خودداری نموده و مستقیماً اشاره به این موضوع نمایند که در فصل حاضر به چه موضوع و مواردی خواهند پرداخت. – بیان مسأله: از محقق انتظار می‌رود که در بیان مسئله به مسئله خاص تحقیق خود اشاره نموده و بگوید که دلیل انتخاب موضوع در شرکت یا سازمان مورد بررسی چه بوده است. – مدل مفهومی تحقیق: محقق می‌بایست برای شروع به کار و تعیین فرضیات تحقیق، مدلی را انتخاب یا تهیه نماید. برای دستیابی به مدل می‌بایست جستجوی دقیقی در ادبیات و پیشینه تحقیق داشته باشند تا مدل یا الگوی مناسب را تعیین نمایند و در ادامه گزاره های تحقیق را مطابق مدل تنظیم نمایند. – هدف‌های تحقیق: هر طرح پژوهشی برای آن است که هدفی را تحقق بخشد. اهداف به دو دسته هدف اصلی و اهداف فرعی تقسیم می‌شوند. هدف اصلی همان هدف انجام تحقیق (عنوان تحقیق) است و اهداف فرعی هدف‌هایی هستند که جهت دستیابی به هدف اصلی تدوین شده‌اند.

آرزوهای زندگیمان

 

دو حالت برای نمایش تصویر شاخص در ادامه مطلب وجود داره که در زیر قابل مشاهده هستند.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

 

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

 

تصمیم های اشتباه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

دوست من

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

خوب دیدن

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

 

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

بهترین شمیرشین زن

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

 

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

فکر کردن

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

 

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

موفقیت

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

 

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

1 2