شیوه مدیریت شبکه های اجتماعی؛ نشان‌دهنده نحوه استفاده از مغزپژوهشها نشان داده که برخورداری از ارتباطات بی‌شمار و قوی‌تر نشان‌دهنده‌ی سلامت بالاتر است؛ اما شیوه‌ی مدیریت شبکه‌های اجتماعی نیز، تعیین‌کننده و مهم است.