مطالعات معماری دانشکده هنر و معماری

مطالعات دانشکده هنر و معماری

مطالعات دانشکده هنر و معماری

تعداد صفحات : ۲۰۰ صفحه

قیمت : ۲۵٫۰۰۰ تومان

مطالعات دانشکده هنر و معماری

پيشگفتار ۱
فصل اول : طرح مسأله
۱-۱: طرح مسأله ۴
۱-۲: فرضيات ۴
۱-۳: اهداف پژوهش ۵
۱-۴: فرآيند پژوهش ۵
۱-۵: ماهيت و مقياس پروژه ۷
۱-۶: تشریح موقعیت فضایی- مکانی ۷
فصل دوم: مطالعات زمينه اي
۲-۱ماهیت هنر و معماری ۱۰
۲-۱-۱: تعریف هنر ۱۰
۲-۱-۲: تعریف معماری ۱۱
۲-۲ درباره آموزش هنر و معماری ۱۳
۲-۲-۱نگاهی به تاریخچه آموزشی هنر و معماری در ایران ۱۳
۲-۲-۲: الگوهای جهانی آموزش هنر و معماری ۱۵
۲-۲-۳ عناصر آموزش هنر و معماری با تاکید بر عنصر محیط و دانشجو ۲۰
۲-۲-۴ انسجام در آموزش معماری- پیوندآموزشی کلاس و آتلیه ۲۳
۲-۲-۵ نظام آموزش آتلیه ای و غیر آتلیه ای ۲۵
۲-۲-۶ هدف اصلی آموزش هنر و معماری-پرورش خلاقیت ۲۶
۲-۳ نقش و ماهیت محیط و آموزش از منظر روانشناختی ۲۷
۲-۳-۱روانشناسی محیطی و نقش آن در طرح ۲۷
۲-۳-۲ ماهیت روانشناسی محیطی ۲۷
۲-۳-۳ ادراک محیطی ۲۷
۲-۳-۴ نیازهای روانی در رابطه با محیط مصنوع ۲۷
۲-۳-۵ پیش بینی تاثیر فضا در رفتار انسان ۳۰
۲-۴ آموزش از دیدگاه مکاتب روانشناختی ترتیبی و جایگاه محیط در آن ۳۱
فصل سوم : بررسی نمونه ها
۳ معرفی و تحلیل مصادیق ۳۴
۳-۱انواع سازمان یابی دانشگاه و مصادیق آن ۳۴
۳-۱-۱سازمان یابی کاملاً متمرکز ۳۴
۳-۱-۲سازمان یابی فضایی نیمه متمرکز ۳۵
۳-۱-۳سازمان یابی کاملاً پراکنده ۳۵
۳-۱-۴سازمان یابی اقماری با مرکزیت واحد ۳۵
۳-۱-۵ سازمان یابی به شکل تقسیم دانشگاهی ۳۵
۳-۱-۶ سازمان یابی به شکل گسترده منطقه ای با مرکزیت واحد ۳۵
۳ بررسی نمونه های داخلی و خارجی ۳۶
۳-۲دانشگاه آکسفورد ۳۶
۳-۳دانشگاه هاروارد ۳۶
۳-۴دانشگاه کلمبیا و شیکاگو ۳۷
۳-۵مدرسه معماری باهاوس(Bauhaus): 42
۳-۶دانشکده هنر ومعماری دانشگاه بیل ،آمریکا ۴۶
۳-۷دانشکده هنر ومعماری دانشگاه سین سیناتی ۴۸
۳-۸دانشکده هنر ومعماری دانشگاه اوپورتو ۵۱
۳-۹مدرسه معماری بریتانی در فرانسه ۵۵
۳-۱۰مرکز هنرهای زیبای دانشگاه ایالتی اریزونا ۵۷
۳-۱۱تحلیل کالبدی دانشکده هنرهای زیبا-دانشگاه تهران ۵۹
۳-۱۲ تحلیل کالبدی دانشکده معماری شهید بهشتی ۶۲
۳-۱۳بررسی دانشکده معماری علم و صنعت ۶۴
فصل چهارم : مباني نظري معماري
۴-۱تحقيقي در فضا: كوبيسم ۶۸
۴-۲ تار و پود پرسپكتيو از هم مي گسلد ۶۸
۴-۳ فضا – زمان ۶۹
۴-۴ وسايل هنرمندان براي بيان مقاصد خويش ۷۰
۴-۵ سطوح ۷۱
۴-۶ شيوه هاي هنري نزديك به معماري ۷۲
۴-۷ گوئرنيكا- شاهكار پيكاسو- و ارتباط با تصور فضايي جديد ۷۷
۴-۸ لارلزئين – پيكاسو – و ارتباط با تصور فضايي جديد ۷۷
۴-۹ استفاده از تصور فضايي جديد در معماري ۷۷
۴-۱۰تركيب احجام در فضا به شيوه تازه ۷۸
۴-۱۱ گرويپوس و تصورات فضايي او ۷۹
۴-۱۲ رابطه بين لوكوربوزيه، نقاشي مدرن و معماري مدرن ۸۱
۴-۱۳ ميس ونده رو و تصورات فضايي او – وحدت شكل – ۸۴
۴-۱۴ نتيجه گيري ۸۸
۴-۱۵ مبانی نظری طرح ۹۲
فصل پنجم : استانداردها، ضوابط و معيارهاي طراحي فضا
۵-۱ برنامه ریزی فیزیکی فضای آموزشی ۹۶
۵-۲معیارهای فضایابی و استانداردها ۱۱۲
۵-۳ فضاهای اداری و دفاتر کار هیئت علمی ۱۱۳
۵-۴ برنامه فیزیکی دانشکده ۱۲۲
۵-۵ معرفی و شرح برنامه رشته های آموزشی دانشکده ۱۲۶
۵-۶ معرفی دروس رشته معماری ۱۲۷
فصل ششم : مطالعات اقلیمی وتحلیل سایت
بخش اول : شناخت ۱۳۰
۱٫۱٫معرفی استان تهران و شهرستان کرج ۱۳۰
۲٫۱٫موقعیت جغرافیایی ۱۳۰
۳٫۱٫وجه تسمیه کرج ۱۳۱
۴٫۱ پیشینه تاریخی ۱۳۲
۵٫۱٫مراحل گسترش تاریخی شهرستان ۱۳۲
۶٫۱٫ساختار سیاسی – اقتصادی – جمعیتی ۱۳۳
۷٫۱٫ آموزش ۱۳۵
۸٫۱٫ شبکه آموزشی ۱۳۵
۹٫۱٫دانشگاهها و مراکز مستقر در شهرستان کرج ۱۳۷
۱۰٫۱٫ سواد ۱۳۸
۱۱٫۱٫ موقعیت وتقسیمات اداری – سیاسی شهرستان کرج ۱۳۹
۱۲٫۱٫ نقش بازرگانی وخدمات شهری ۱۴۰
۱۳٫۱٫ نقش توریستی و اقامتگاهی شهر کرج ۱۴۰
بخش دوم :مطالعات کالبدی ۱۴۱
۱٫۲٫شهرکرج :کلیات ۱۴۱
۲٫۲٫بافت موجود و نحوۀ گسترش شهر ۱۴۱
۳٫۲٫بررسی سازمان فضایی و تقسیمات شهر ۱۴۲
۴٫۲٫نتیجه گیری ۱۴۳
بخش سوم : مطالعات اقلیمی ۱۴۳
۱٫۳٫بررسی روند تغییرات آب و هوای کرج و علل آن ۱۴۳
۲٫۳٫بررسی و شناخت اقلیم کرج ۱۴۴
۳٫۳٫درجه حرارت ۱۴۵
۴٫۳٫دما ۱۴۷
۵٫۳٫روزهای یخبندان ۱۴۸
۶٫۳٫رطوبت ۱۴۸
۷٫۳٫جهت وزش بادهای غالب ۱۴۹
۸٫۳٫بادها ۱۵۰
۹٫۳٫میزان بارندگی ۱۵۲
۱۰٫۳٫تعیین مواقع گرم و سرد سال ۱۵۳
۱۱٫۳٫بررسی تابش آفتاب ۱۵۴
۱۲٫۳٫تعیین جهت مناسب استقرار جبهه اصلی ساختمان ۱۵۵
۳-۱۳ سازماندهی پلان ساختمان و اندازه پنجره ۱۵۶
۱۴٫۳٫نتایج مطالعات اقلیمی ۱۵۹
۱۵٫۳٫نتیجه گیری ۱۶۰
بخش چهارم:آنالیز و تحلیل سایت ۱۶۲
۱٫۴ معرفی سایت و علت انتخاب سايت ۱۶۲
۲٫۴ موقعیت سایت مورد نظر در شهرکرج: ۱۶۳
۳٫۴ موقعیت شبکه خیابان ها در محدوده سایت طراحی ۱۶۴
۴٫۴ وسعت و محدوه زمین: ۱۶۵
۵٫۴ بررسی دسترسی های سواره وپیاده: ۱۶۶
۶٫۴ وضع موجودوکاربری ها ۱۶۷
۷٫۴ همجواري هاي سايت ۱۶۸
۸٫۴دیدومنظر ۱۶۹
فصل هفتم : الگوي طراحي و اجزاء مجموعه
۷-۱ عملكرد خدماتي ۱۷۳
رفاهي ـ خدماتي : ۱۷۳
ـ نمازخانه ۱۷۳
ـ فروشگاه ، پست ، بانك ۱۷۳
– نگهباني و اتاق كنترل ۱۷۴
– سالن ورزشی ۱۷۴
– سلف سرويس ۱۷۴
ـ سلف اساتيد و كاركنان ۱۷۴
ـ سلف دانشجويان ۱۷۴
ـ محل پخت غذا ۱۷۴
ـ ورودي و فضاي طبقات ۱۷۵
– تاسيسات ۱۷۵
ـ دفتر فني ، آتش نشاني ، مخابرات ۱۷۵
۷-۲ عملكردهاي آموزشي و خدمات وابسته به آموزش ۱۷۵
آموزشي : ۱۷۵
دانشکده هنر ۱۷۵
ـ كلاس هاي نظري ۱۷۵
ـ سالن امتحانات ۱۷۵
ـ آتليه هاي معماري ۱۷۶
ـ آتليه هاي مجسمه سازي ۱۷۶
ـ آتليه هاي نقاشي ۱۷۶
– کارگاه ۱۷۶
– كتابخانه ۱۷۶
– سایت کامپیوتر ۱۷۶
– سرویس بهداشتی ۱۷۶
– آرشیو ۱۷۶
– آمفي تئاتر و نمايشگاه ۱۷۶
۷-۳ مراكز اداري و كامپيوتر : ۱۷۷
ـ اتاق اعضاء هيات علمي ۱۷۷
ـ اتاق رياست و معاونين ۱۷۷
ـ آموزش ۱۷۷
ـ اتاق هاي اداري ۱۷۷
– سرویس بهداشتی ۱۷۷
فصل هشتم : منابع و مأخذ
فهرست منابع و مآخذ ۱۷۸
پيوست
نقشه ها و ارايه طرح ۱۸۲

پيشگفتار
بدون شک یکی از راههای غلبه بر این بحران هویت از میان مراکز علمی و دانشگاهی و آکادمیک می گذرد.یکی از بازتابهای بحران هویت در زمینه فعالیتهای هنری ، عرصه معماری و ساخت و ساز است.ساخت و ساز معمارانه در کشور ما در حال گذر از دوران سخت بحران هویت است و بر صاحب نظران است که تمامی توان خویش را جهت تسریع گذر از این دوران و ورود به دوران خودیابی شکوفایی فرهنگی بکار گیرند.در چنین شرایطی آموزش رشته معماری ، دقت نظر و توجه بیشتری می طلبد. آینده معماری این سرزمین در گرو تولد معمارانی است که با پرورش ذهن خلاق خویش و با اتکاء به اصول و آرمان های فرهنگی و اعتقادی مردم و اتصال با میراث غنی معماری این مرز و بوم راه روشن آینده را ترسیم کنند.
طراحی دانشکده معماری به قصد برآورده کردن چنین هدفی انجام می شود به این معنی که به واسطه خلق محیطی پویا و خلاق و دارای بار آموزشی ، بتوان سهمی هرچند اندک در پرورش ذهن خلاق دانشجویان که درواقع هدف اصلی آموزش معماری و هنر نیز هست ، داشت.البته برآورده شدن همه ابعاد هدف نیازمند تغییرات در ارکان دیگر آموزش معماری و هنر یعنی محتوی ، روشها ، معلم ، متعلم و معیارهای ارزیابی نیز است که بر عهده مسئولان نظام آموزشی کشور است ، اما در این پروژه و در چارچوب سیاستهای وزارت علوم می توان فقط از عنصر محیط آموزش برای پرورش ذهن خلاق دانشجویان در جهت غلبه بر بحران هویت استفاده کرد.
پس از بیان ضرورت انجام پروژه در توصیف روند مطالعات ابتدا باید گفت که مبنای طراحی روند مطالعاتی پروژه بر اساس بوده که مفاهیم و کانسپتها و مبانی نظری هر طرح از شناخت ماهیت مسئله طراحی ناشی شده و سپس با اتکاء به ساختار ذهنی طراح نسبت به معماری و با در نظر گرفتن مفاهیم حاصل از تجزیه و تحلیل شرایط محیطی و بستر طرح و تحلیل مصادیق ، در غالب یک ایده یا راه حل تصویری ظهور می کند ، بر اساس این مبنا مطالعات نظری پروژه از شناخت ماهیت مسئله طراحی آغاز شد.به این ترتیب که شناخت مسئله طراحی یعنی دانشکده معماری ، نیازمند شناخت ماهیت معماری و هنر و آموزش آن از ابعاد گوناگون و شناخت فضا از منظر روان شناسی تربیتی و محیطی در جهت آموزش است.حاصل این شناخت ، مفاهیم و مبانی نظری طرح دانشکده را پدید می آورند.این مفاهیم برای آنکه شکل کالبدی و فرمی به خود بگیرند باید به مفاهیم حاصل از تجزیه و تحلیل شرایط محیطی و بستر پروژه ، خصوصیات برنامه ای و عملکردی دانشکده و تحلیل مصادیق ، پیوند بخورند. در نهایت بر اساس مبانی نظری طرح و با استفاده از کانسپتهای طراحی و با راهنمایی استاد راهنما و مشاور ، اسکیس ها و اتوود های اولیه شروع و تا رسیدن به طرح نهایی دانشکده ، ادامه خواهند داشت.
امید است که این مطالعات نظری و به تبع آن طرح دانشکده معماری مقبول صاحب نظران افتد و بتواند سهمی هر چند اندک در ارتقاء کیفیت آموزش معماری و هنر که یکی از مهمترین مسائل آموزش معماری و هنر هست ، از طریق خلق محیطی پویا و خلاق و دارای بار آموزشی بر دارد.

۱-۱- طرح مساله
در واقع از جمله اساسی ترین نیازهای کشور ما(بعنوان یک کشور درحال توسعه)تعلیم وتربیت متخصصین و کارشناسان کارآزموده برای برطرف ساختن کمبود های جامعه در کلیه بخش ها می باشد وایجاد موسسات آموزش عالی در رشته های گوناگون ودر مناطق مختلف کشورامروز بعنوان یکی از مهمترین ضروریات جامعه محسوب می گردد.در حال حاضر گروه وسیعی از جوانان آمادگی لازم برای ورود به بخش تحصیلات عالی را درکشور دارا می باشند اما به دلیل کمبود امکانات و عدم وجود فضاهای آموزشی وکادر علمی لازم با مشکل مواجه می شوند.از نگاهی دیگر تراکم وانباشت امکانات مختلف علمی ،آموزشی،فرهنگی هنری وغیره درتهران باعث رشد بی قاعده و غیراصولی پایتخت شده وتعادل لازم را از بین می برد،اما شهرستان ها،علیرغم دارا بودن استعدادهای فراوان در زمینه های گوناگون امکان رشد وبلندگی را از دست داده وتوازن لازم جهت رقابت با پایتخت رادر خود نمی یابند.در نتیجه اختلاف آشکاری در سطح مختلف علمی،فرهنگی،اجتماعی واقتصادی در سرتاسر کشور به وجود می آید.
تأسیس مراکز دانشگاهی در شهرستانها وحضور دانشجویان از نقاط مختلف ،بهمراه تخصیص امکانات لازم به ایجاد قطبهای علمی و فرهنگی در آن مناطق انجامیده و موجبات ارتقاء سطح دانش،فرهنگ هنر جامعه رابه نحو آشکاری فرام می سازد.
۱-۲- فرضيات
۱٫ طراحي دانشکده هنرومعماری با نگرش فضائي جديد باعث ايجاد تحول در طراحي مجموعه هاي دانشکده ای خواهد شد .
۲٫ طراحي دانشکده هنرومعماری باعث فراهم سازي بستري مناسب جهت توسعة امر آموزش و شكوفائي استعدادهاي كشور خواهد شد .
۳٫ طراحي دانشکده هنرومعماری و ايجاد آن باعث توسعه و ارتقاء علوم درسطح کشور،تقویت وتحکیم استقلال علمی ،آموزشی،پژوهشی و اجرایی در موسسات آموزش عالی خواهد شد.
۱-۳- اهداف پژوهش
۱٫ طراحی یک مجموعه جهت ایجاد رابطه فعال و ممتد میان تمامی رشته های هنری
۲٫ ارائه فضاهای متناسب با مفاهیم هنر وپژوهش استعدادهای خلاق
۳٫ ایجاد زمینه ای مناسب جهت تبادل نظر میان دانش پژوهان
۴٫ توسعه و ارتقاء علوم در کشور،تقویت وتحکیم استقلال علمی ،آموزشی،پژوهشی و اجرایی در موسسات آموزش عالی
۵٫ تقویت وحمایت از قطبهای قدرتمند علمی و تخصصی در مناطق مختلف کشور
۶٫ بررسی نظام آموزش عالی در رشته های هنر ومعماری ایران وجهان
۷٫ آشنایی با ساختار طراحی دانشکده های هنر ومعماری بین المللی نحوه تاثیر سبک های مختلف معماری بر طراحی این مکان ها
۸٫ دستیابی به اصول،معیارها،وضوابط جدید طراحی جدید دانشکده های هنر ومعماری وهنر درایران،باتوجه به شرایط خاص اقلیمی ،پیش زمینه معماری سنتی و بهره گیری از آخرین دستاوردهای معماری پیشرفته بین المللی
۱-۴- فرآیند پژوهش
الف)انواع اطلاعات مورد نیاز:
۱٫ بررسی های محیطی و اجتماعی ،فرهنگی،علمی وکاربردی
۲٫ شناخت،مطالعات فرهنگی،اجتماعی،تاریخی،سیاسی ،اقلیمی و جغرافیایی وتخصص موضوعی
۳٫ مبانی نظری طراحی براساس بخش های پیشین
۴٫ اهداف کلی و عملیاتی در گزینه های مختلف
۵٫ ارائه گزینه های لازم
۶٫ پرداختن به گزینه برتر از جمیع جها ت
۷٫ تهیه نقشه های تخصصی معماری
۸٫ الگوهای برخورد با موضوع
۹٫ ابعاد نظریه های موضوع
ب)روش گرد آوری اطلاعات
۱٫ روش های گرد آوری اطلاعات مبتنی بر روش اسنادی(متنی ،آماری،تصویر)برای بررسی های محیطی ،اجتماعی- فرهنگی،علمی – کاربردی
۲٫ مطالعات كتابخانه اي و اينترنت شامل مطالعه انواع منابع شناخته شده وقابل دسترس و بر حسب نياز خصوصا در بخش مباني نظري.
۳٫ با اتکا بر زمینه های میدانی (مشاهده فضا،مصاحبه با افراد متخصص ذیربط موضوع و نظر سنجي از اساتيد و دانشجويان براي ايجاد يك چنين فضايي)
ج)روش تحلیل و تجزیه اطلاعات
در نسبت با ابعاد محیطی ،اجتماعی،اقتصادی از این روش تبینی (علت ومعلولی)سود برده خواهد شد.
در نسبت با ابعاد فرهنگی – کاربردی،بنابر ماهیت موضوع از شیوه تفسیر استفاده خواهد شد.
د)روش بکارگیری اطلاعات
۱٫ تدوین مبانی نظری
۲٫ تدوین اهداف،اصول ومعیارهای طراحی
۳٫ تدوین الگوهای برنامه ریزی فضا
۴٫ تدوین الگوی برنامه ریزی فیزیکی فضا
۵٫ ارائه راه حلها برمبنای الگوی طراحی
۶٫ ارزیابی راه حلها و انتخاب راه حل بهینه

مطالعات دانشکده هنر و معماری

تعداد صفحات : ۲۰۰ صفحه

قیمت : ۲۵٫۰۰۰ تومان