مطالعات اقامتگاه بین راهی

مطالعات اقامتگاه بین راهی

تعداد صفحات : ۱۹۵صفحه
قیمت : ۳۳۰۰۰ تومان
همراه این مطالعات ۸۰صفحه فایل WORD در مورد ضوابط و استانداردهای اقامتگاه بین راهی نیز ارسال می شود.

فصل اول
مقدمه
۱-۱- طرح پیشنهادی ۲
۲-۱- مراحل مختلف یک طرح پیشنهادی ۲
۱-۲-۱-مسأله پژوهش ۲
۲-۲-۱- مقدمه پژوهش ۳
۳-۲-۱- بیان مسئله ۳
۴-۲-۱- ضرورت تحقیق ۶
۵-۲-۱- اهداف پژوهش ۹
۶-۲-۱- روش تحقیق ۱۰
فصل دوم
توسعه و گردشگری
۱-۲- تاریخچه گردشگری ۱۳
۲-۲- پیشینه صنعت گردشگری در ایران ۱۵
۳-۲- تعريف توريسم ۱۶
۴-۲- تعريف جهانگردي ۱۷
۵-۲- مفاهيم جهانگردي ۲۲
۱-۲-۵- مفهوم لغوي ۲۲
۲-۵-۲- مفهوم فني ۲۲
۶-۲- مذهب و گردشگري ۲۲
۷-۲- گردشگري در آيات و روايات ۲۳
۸-۲- انواع جهانگردي با توجه به انگيزه ۲۴
۱-۸-۲- تفريح و استراحت و ديدار بستگان ۲۴
۲-۸-۲- درماني و بهداشتي ۲۴
۳-۸-۲- مذهبي ۲۵
۴-۸-۲- تاريخي و فرهنگي و هنري ۲۵
۵-۸-۲- ورزشي ۲۶
۶-۸-۲- همايش‌ها ۲۶
۷-۸-۲- اقتصادي و بازرگاني ۲۶
۹-۲- جهانگردي به عنوان يك صنعت ۲۷
۱-۹-۲- آثار جهانگردي ۲۸
۱-۱۰-۲- آثار مثبت جهانگردي ۳۰
۱-۱-۱۰-۲- اثر جهانگردي در ارتقاي فرهنگ روحي و معنوي سفر ۳۰
۱-۱-۱-۱۰-۲- خداشناسي و تهذيب نفس ۳۰
۲-۱-۱-۱۰-۲- پند آموختن از تاريخ ۳۱
۳-۱-۱-۱۰-۲- سلامتي روح و جسم ۳۱
۴-۱-۱-۱۰-۲-آموختن دانش و معرفت ۳۱
۵-۱-۱-۱۰-۲-تقويت آداب و رسوم و سنن ملي ۳۱
۶-۱-۱-۱۰-۲-تأثير جهانگردي بر زندگي مسافران ۳۲
۲-۱-۱۰-۲-تأثير جهانگردي بر فرهنگ و زندگي مردم مناطق مورد بازديد ۳۳
۳-۱-۱۰-۲-جهانگردي و رونق صنايع دستي و آداب و رسوم عاميانه ۳۳
۴-۱-۱۰-۲-تأثير جهانگردي بر اقتصاد ۳۴
۱-۴-۱-۱۰-۲-در مقياس ملي ۳۵
۱-۴-۱-۱۰-۲-اقتصاد بين‌المللي ۳۶
۲-۱۰-۲-پيامدهاي منفي جهاگردي ۳۶
۱-۲-۱۰-۲-منافع دروغين مالي ۳۶
۱-۲-۱۰-۲-جهانگردي و محيط زيست فرهنگي ۳۷
۲-۲-۱۰-۲-تأثير نامطلوب جهانگردي بر طبيعت ۳۷
۱۱-۲-صنعت توريسم در ايران ۳۸
۱۲-۲-جاذبه‌هاي جهانگردي ايران ۳۸
۱۳-۲-بازنگری در جایگاه گردشگری و جهانگردی در برنامههای توسعه استان ۴۰

فصل سوم
معماری باغهای ایرانی
۱-۳-باغهای ایرانی ۴۴
۲-۳-مقدمهای بر پیشینه تاریخی باغ ایرانی ۴۵
۳-۳-تعریف و واژهشناسی (واژه باغ در گذر زمان) ۴۶
۴-۳-عناصر باغ ایرانی ۴۷
۵-۳-طراحی آب در سبکهای مختلف ۴۸
۶-۳-هندسه، ساختار و نظام ۵۰
۷-۳-ساختار کالبدی باغ ایرانی ۵۱
۱-۷-۳-گستردگی دید ۵۱
۲-۷-۳-محورهای آب ۵۲
۳-۷-۳-هندسه مستطیلی ۵۲
۴-۷-۳-تقارن ۵۳
۵-۷-۳-مرکزیت ۵۳
۸-۳-ساختار کالبدی باغ ایرانی ۵۳
۹-۳-جلوه باغ در فرهنگ ایران ۵۴
۱۰-۳-کیفیت فضایی باغ ایرانی ۵۵
۱۱-۳-انواع باغ‌های ایرانی ۵۷
۱-۱۱-۳-تقسیم‌بندی باغ‌های ایرانی بر اساس محورهای اصلی و فرعی ۵۷
۲-۱۱-۳-تقسیم‌بندی باغ‌های ایرانی بر اساس خصوصیات کالبدی ۵۷
۳-۱۱-۳-تقسیم‌بندی باغ‌های ایرانی بر اساس کارکرد اصلی ۵۷
۱۲-۳-جايگاه باغ در شهر ايراني ۵۸
۱۳-۳-اصول طراحي باغ ايراني ۵۹
۱-۱۳-۳-سلسله مراتب ۶۰
۱-۱۳-۳-تقارن ۶۰
۳-۱۳-۳-مركزيت ۶۰
۴-۱۳-۳-ريتم ۶۱
۵-۱۳-۳-استقلال و تشخيص فضاها ۶۱
۶-۱۳-۳-تنوع در وحدت، وحدت در تنوع ۶۱
۷-۱۳-۳-طبيعت‌گرايي و بهره‌گيري از منظر ۶۲
۱۴-۳-ويژگي‌هاي شاخص و مشترك باغ‌هاي ايراني ۶۲
فصل چهارم
اقامت
۱-۴-تاريخچه‌ي فضاهاي اقامتي در جهان ۶۶
۲-۴-پيشينه‌ي اقامتگاه‌ها در ايران ۶۸
۱-۲-۴-اقامتگاه‌هاي دوره‌ي هخامنشي ۶۹
۲-۲-۴-اقامت‌گاه‌هاي دوره‌ي اسكندر و سلوكيان ۷۰
۳-۲-۴-اقامتگاه‌هاي دوره اشكاني ۷۰
۴-۲-۴-اقامتگاه‌هاي دوره‌ي اسلامي ۷۱
۵-۲-۴-اقامتگاه‌هاي دوره‌ي مغول ۷۳
۶-۲-۴-اقامتگاه در دوران صفوي ۷۵
۷-۲-۴-اقامتگاه‌هاي ايران در دوره‌ي قاجاريه ۷۶
۸-۲-۴-اقامتگاه‌ها در دوره‌ي پهلوي ۷۷
۹-۲-۴-اقامتگاه‌ها در دوره‌ي معاصر ۷۸
۳-۴-تاريخچه مجتمع‌ها ۷۹
۱-۳-۴-كاربات ۸۰
۲-۳-۴-ساباط ۸۰
۳-۳-۴-رباط ۸۰
۴-۳-۴-خان ۸۱
۵-۳-۴-كاروانسرا ۸۱
۶-۳-۴-چاپارخانه ۸۲
۴-۴-تعريف مجتمع اقامتي-توريستي ۸۳
۶-۴-درجه‌بندي مراكز اقامتي ۸۶

فصل پنجم
مطالعات معماري و استاندارد فضاها
۱-۵-طرح كلي هتل ۸۹
۱-۱-۵-عناصر فضايي هتل ۹۲
۱-۱-۱-۵-رستوران ۹۲
۱-۱-۱-۱-۵-استانداردهاي طراحي رستوران هتل ۹۴
۲-۱-۱-۱-۵-آشپزخانه و فضاي نگهداري اغذيه ۹۹
۳-۱-۱-۱-۵-۱-انواع چيدمان رستوران هتل ۱۰۱
۲-۳-۵-اتاق خواب‌ها ۱۰۲
۱-۲-۳-۵-انواع اتاق‌ها در هتل‌ها ۱۰۴
۲-۲-۳-۵-ابعاد و اندازه اتاق ۱۰۶
۳-۲-۳-۵-گرمايش، سرمايش و تهويه‌ي هوا ۱۰۶
۴-۲-۳-۵-كيفيت عناصر داخلي اتاق خواب ۱۰۷
۳-۳-۵-سوئيت‌ها ۱۱۰
۴-۳-۵-حمام‌ها و سرويس‌هاي بهداشتي ۱۱۰
۵-۳-۵-فضاهاي عمومي در هتل ۱۱۱
۱-۵-۳-۵-بخش مورد مراجعه در هتل ۱۱۲
۱-۱-۵-۳-۵-محل نشستن (لابي) ۱۱۲
۲-۱-۵-۳-۵-تلفخانه ۱۱۳
۳-۱-۵-۳-۵-فرانت آفيس و پذيرش ۱۱۴
۳-۱-۵-۳-۵-خدمات تاكسي سرويس ۱۱۵
۴-۱-۵-۳-۵-خدمات برگزاري اجلاس و همايش ۱۱۶
۵-۱-۵-۳-۵-نمازخانه ۱۱۶
۶-۱-۵-۳-۵-سرويس‌هاي بهداشتي محوطه ۱۱۷
۷-۱-۵-۳-۵-پاركينگ ۱۱۸
۸-۱-۵-۳-۵-پيوست‌ها و ساختمان‌هاي جانبي ۱۱۸
۹-۱-۵-۳-۵-استانداردهاي فضاهاي ويژه معلولين ۱۱۸
۲-۵-۳-۵-بخش اداري و مديريت ۱۱۹
۱-۲-۵-۳-۵-فضاهاي لازم براي كاركنان ۱۲۰
۲-۲-۵-۳-۵-كمدهاي لباس كاركنان ۱۲۰
۳-۲-۵-۳-۵-انبار وسايل نظافت و آبدارخانه ۱۲۰
۷-۳-۵-فضاي ورزشي ۱۲۱
۱-۷-۳-۵-استخر سرپوشيده ۱۲۱
۲-۷-۳-۵-تنيس روي ميز ۱۲۳
۸-۳-۵-بخش خدماتي ۱۲۳
۱-۸-۳-۵-بخش خانه‌داري ۱۲۴
۱-۸-۳-۵-انواع انباري ۱۲۵
۲-۸-۳-۵-محل آشغال ۱۲۵
۳-۸-۳-۵-محل البسه يا ملحفه‌ها ۱۲۶
۴-۸-۳-۵-لباسشويي ۱۲۶
۵-۸-۳-۵-محل سرويس ۱۲۶
۶-۸-۳-۵-سرويس هر طبقه ۱۲۷
۳-۸-۳-۵-اتاق باغ‌داري و كاخ‌داري ۱۲۷
۸-۸-۳-۵-نگهباني ۱۲۸
۹-۸-۳-۵-تأسيسات ۱۲۸
۱۰-۸-۳-۵-محل موتور برق اضطراري ۱۲۸
۱۱-۸-۳-۵-محوطه‌هاي فني ۱۲۸
۲-۱-۵-سيركولاسيون در هتل‌ ۱۲۹
۳-۱-۵-نورپردازي ۱۳۵
۱-۳-۱-۵-هال ورودي ۱۳۵
۲-۳-۱-۵-پذيرش ۱۳۶
۳-۲-۱-۵-راهروها ۱۳۷
۴-۳-۱-۵-رستوران ۱۳۸
۵-۱-۳-۵-اتاق‌ها ۱۴۰
۵-۳-۱-۵-حمام ۱۴۲
۶-۳-۱-۵-سالن‌هاي جشن و اتاق‌هاي چند منظوره ۱۴۳
۷-۳-۱-۵-اتاق‌هاي ملاقات ۱۴۴
۸-۳-۱-۵-امكانات ورزشي و رفاهي ۱۴۵
۹-۳-۱-۵-نماي بيروني ۱۴۶
۱-۳-۱-۵-پاركينگ ۱۴۷
فصل ششم
بررسي نمونه‌هاي مشابه
۱-۶ نمونه هاي داخلي ۱۵۰
۱-۱-۶- هتل عباسي ۱۵۰
۲-۱-۶-اقامتگاه اسكي بارين، تهران ۱۵۱
۳-۱-۶-مجتمع تفريحي و گردشگري بهدشت ۱۵۵
۴-۱-۶-مجموعه اقامتي-تفريحي چاكسر ۱۵۷
۲-۶-بررسي نمونه‌هاي خارجي ۱۶۱
۱-۲-۶-هتل هيلتون Hotel Hilton 161
۲-۲-۶-مجموع اقامتي تفريحي ميرامار ۱۶۲
۳-۶-نمونه‌هايي از واحدهاي اقامتي مجموعه ۱۶۴
۳-۶-۱- هتل شرايتون واكرهيل ۱۶۵
۴-۶ معرفی نمونه‌های موجود ۱۶۷
۴-۶-۱-هتل آزادی خزر ۱۶۷
۴-۶-۲-برج نمک‌آبرود چالوس ۱۶۹
۴-۶-۳-The nichima club 172
۴-۶-۴-The hotel hyatt regency fukuoka 172
۴-۶-۵-Hotel cosima 173
فصل هفتم
بررسي شرايط اقليمي منطقه
۷-۱- موقعيت جغرافيايي و وسعت استان گلستان ۱۷۵
۷-۲- آب و هوای گلستان ۱۷۶
۷-۳- شهر گرگان ۱۷۶
۷-۴- خصوصیات اقلیمی شهرشتان گرگان ۱۷۷
۷-۴-۱- بارندگی ۱۷۷
۷-۴-۲- باد ۱۷۸
۷-۵- تاریخچه گرگان، جرجان (استراباد) ۱۷۹
۷-۶- پارک جنگلی ناهار خوران ۱۸۰
فصل هشتم
سازه طرح
۸-۱ شناخت سازه و پیشنهاد نوع سازه ۱۸۲
۸-۱-۱ سازه‌های فضایی (space fream) 182
فصل نهم
مباني طرح
۹-۱- اهداف طراحی ۱۸۹
۹-۲- دلایل شکل گیری ایده ۱۸۹
۹-۳- روند طراحی ۱۹۰
۹-۴- دلایلی بر ايده‌هاي طراحي ۱۹۱
۶-۴-۱- القاء حس حركت و پوياي در پروژه ۱۹۱
۶-۴-۲- ايجاد حس حركت وپوياي در فرم اقامتگاه ۱۹۱
۶-۴-۳- دلیلی بر اثبات حس حرکت در خطوط منحنی ۱۹۱
۹-۵- مسير رسيدن به بنا ۱۹۲
۹-۶- ایجاد تهویه طبیعی ۱۹۲
۹-۷ آناليز سايت ۱۹۳
منابع و مآخذ: ۱۹۸

۱-۱- طرح پیشنهادی
انسان را موجودی جستجوگر دانسته‌اند، آدمی وقتی حقیقتی را به دست می‌آورد، آرامش می‌یابد. از این روست که پژوهش و پژوهش‌گری در طول تاریخ بشر استمرار یافته است. انسان‌ها بدون آنکه از پژوهش خود سودی حاصل کنند آن را محقق می‌ساختند. وقتی آدمی در برابر سوالی قرار می‌گیرد که حتی دانستن آن به لحاظ مادی با ندانستن آن مساوی است چنین جوابی می‌تواند او را آرام کند که انسان همواره جویای شنیدن و یافتن است. پژوهش به معنایی که گفته شد به هیچ وجه حیطه خاصی را نمی‌شناسد، بلکه تمام سوالات بشر را شامل می‌شود. از این روست که آدمیان در هر حادثه‌ای پژوهش را سرلوحه‌ی کار خود قرار داده‌اند. این پژوهش از زمان خلقت آدم تا به امروز وجود داشته است، اما در برهه‌های خاصی از زمان این پژوهش معانی و مبادی مختلفی یافته است.

۲-۱- مراحل مختلف یک طرح پیشنهادی
۱-۲-۱-مسأله پژوهش
اولین چیزی که باید برای پژوهشگر روشن شود و مورد تصمیم قطعی قرار گیرد «مسأله‌ی پژوهش است» یعنی محقق مسأله‌ای در پی رو دارد که از طریق علمی در صدد حل آن مسأله و پاسخگویی به برخی سوالات و مجهولات در این خصوص می‌باشد.

این جوابگویی در علوم تجربی از طریق آزمون و خطا و استنتاج منطقی و عقلی صورت می‌گیرد و در پژوهش‌های نظری از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و یا مطالعات میدانی صورت می‌گیرد. مسأله اصلی مورد نظر در این پژوهش را اگر دقیقاً بخواهیم به صورت تک سوال مطرح کنیم عبارتست از:

در دنیای امروز که صنعت توریسم جز صنایع اصلی دنیا محسوب می‌شود نقش و جایگاه معمار در اثرگذاری در این صنعت و میزان اثرپذیری از آن به چه نحو می‌باشد؟

۲-۲-۱- مقدمه پژوهش
مقدمه هر مطلبی از جمله مقدمه طرح تحقیق بلافاصله پس از عنوان پژوهش و قبل از بیان مسئله آورده می‌شود، عبارتست از بیان مطلبی که ذهن خواننده را برای درک مفهوم اصلی نوشته آماده نماید. موضوع پژوهش نیز عبارتست از مطلبی که آمادگی لازم را برای درک بهتر موضوع پژوهش فراهم آورد.

۳-۲-۱- بیان مسئله
(بیان مسئله نیمی از راه حل مسئله است).

در اکثر موارد نوشتن همه‌ی جزئیات مسئله به طور دقیق در عنوان پژوهش میسر نیست. بنابراین عنوان نمی‌تواند همه زوایای مورد نظر مسئله را منعکس سازد. پس باید در جای دیگر جزئیات موضوع شرح داده شود که بیان مسأله می‌تواند جایگزین این کار شود. در بیان مسأله باید مسأله پژوهش را به طور کامل و با ذکر جزئیات آن چنان شرح داد که مسأله بودن مسأله پژوهش، کاملاً روشن شده باشد.

جهانگرد کیست و جهانگردی چیست؟

حضور وی چه نقشی در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بازی می‌کند؟ زیرساخت‌های جذب گردشگر کدامند و در این میان کشور ما در چه جایگاهی قرار دارند؟

تمام این‌ها بخش کوچکی از سوالاتی است که در این پژوهش به آن پرداخته شده است. نتایج آن جالب توجه خواهد بود و (ما را بر این باور می‌رساند که هر چه بر تعداد جهانگردان و توریست‌ها و زائران شهرهایمان بیافزاییم سیستم اقتصادی در بخش‌های تولید، توزیع و مصرف رشد و تکامل بیشتری می‌کند) ضمن اینکه این فرآیند به توسعه‌ی صنعت در بخش‌های دیگر اقتصاد از جمله ساختمان‌سازی، اشتغال و … نیز تأثیر به سزایی خواهد داشت.

تحولات جهانی اقتصاد نشان دهنده این حقیقت است که بخش خدمات با سرعت بیشتری از بقیه بخش‌های صنعت پیش می‌رود ولی در همان حال شاهد نزول در پرباری و کیفیت در این بخش می‌باشیم.

هم‌چنین علاوه بر مسائل اقتصادی نیاز انسان به سرپناه و مأمن، نه تنها در حضر بلکه در سفر نیز از روزگاران باستان مورد توجه قرار گرفته است. شاید در همه‌ی کتاب‌هایی که در مورد تاریخ، جهانگردی و سیر و سیاحت در تمامی دنیا نوشته شده است، پیوستگی راه و ساختمان‌های اطراف آنها در غالب اصلاحات مختلف آورده شده و در زبان‌های زنده و مرده‌ی جهان و گویش‌های مختلف از فضاهای اقامتی بین راهی سخن گفته شده است. فضاهایی که پس از طی مسافت‌ها راه، منزل و آسایشگاه امنی برای کاروانیان خسته و از راه رسیده فراهم کرده و امکان سپری کردن را برای آنان به ارمغان آورده‌اند.

نیاز به فراغت و تفریح از مهم‌ترین ابعاد زندگی انسانی است که همواره به عنوان بزرگ‌ترین معضل جامعه خودنمایی کرده و می‌کند. زندگی ماشینی به قدری روح و جسم آدمی را تسخیر کرده که فرصت تفکر را در زمینه‌ی نیاز به فراغت از انسان سلب نموده است. علاوه بر این فراغت، یکی از زمینه‌ها برای پدید آوردن انسانی است با ارزش‌های روانی و عاطفی والاتر و نیز فرهنگی سرشارتر، نه زمینه خستگی در کردن برای کار دوباره.

چنانچه بخواهیم عنوانی برای سیستم زندگی مطلوب امروزه قائل شویم آن را می‌توان عصر تلفیق زمان، سرعت و صرفه‌جویی و آرامش نامید. به همین دلیل طراحی کیفیت خدمات به عنوان یک چالش بزرگ در بخش خدمات به ویژه مجموعه توریستی، تفریحی و اقامتی است.

سوال مشخص این است که جامعه مهندسی کشورمان به طور عام و جامعه مهندسی شهرمان به طور خاص تا به حال تا چقدر توانسته‌اند در زمینه‌های جلب جهانگردان مثمر فایده باشند و مثلاً همین جامعه مهندسی شهرمان اعم از شهرسازان معنار و غیره کدامین موزه، کدامین بنای یادمانی، کدامین شهرسازی مبتنی بر فرهنگ و اعتقاد و اقتصاد مردم شهمیرزاد را سازماندهی کرده که بتواند جویندگان علم و هنر و زیبایی را به این دیار بکشاند.

زمین انتخاب شده برای طراحی مجموعه توریستی، تفریحی و اقامتی به پیشنهاد شهرداری شهمیرزاد و با توجه به طرح تفصیلی و پیشنهادی شهر با مساحت ۱۰۰۰۰ متر مربع در شهر شهمیرزاد واقع در شمال شهرستان سمنان با مناظر سبز و زیبای کوهستانی، با طبیعت بکر و ناشناخته از دیدنی‌ترین و کم‌نظیرترین ناطق استان و به عنوان شهر نمونه بین‌المللی گردشگری استان سمنان است.

موقعیت سایت مورد نظر در نزدیکی شیر قلعه و هفت چشمه که از جاذبه‌های گردشگری انسان ساخت و طبیعی در شهر شهمیرزاد میرباشد که هر سال حاضر به طراحی این مجموعه با توجه به معماری بومی و شرایط اقلیمی این منطقه و متناسب با نیازهای آن می‌پردازد.

۴-۲-۱- ضرورت تحقیق
پژوهشگر باید دلایل اهمیت و ضرورت مساله پژوهشی را ذکر کند و به جرأت می‌توان گفت که مسائل و دلایل کمی بر دلایل کیفی، ذهنی و به اصطلاح اشیایی ارجحیت دارد.

باید توجه داشت که دلایل اهمیت و ضرورت موضوع شامل دو بخش می‌شود: بخش اول به اهمیت موضوع مربوط می‌شود و بخش دوم به اهمیت و ضرورت خود پژوهش. دلایل اهمیت می‌تواند محدود به ذکر دلایل اختصاصی موضوع پژوهش یا همان دلایل بخش دوم باشد.

اگر توریسم را در جایگاهی که ظرفیت پذیرش آن را ندارد ببرید بدون شک با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهید شد. بسترسازی و زیرساخت‌های صنعت توریسم به عهده عوامل متعددی در نظام مدیریت کشور می‌باشد. یکی از عوامل و دست اندرکاران، جامعه مهندسین می‌باشد که ضرورت تحقیق در باب (معماری و توریسم) را به خوبی بیان می‌کند. در این بین ضروری است تا با شناخت هر چه بیشتر نقش معمار پاسخگویی به نیازهای توریسم و پر بار کردن سفر وی حداقل نقش خود را در این زمینه ایفاگر باشیم.

از آنجا که عموماً ۹۵ درصد مردم علاقه دارند با خودرو شخصی سفر کنند و قطعاً بین راه هم خسته می‌شوند و هم ماهیت چنین سفری ایجاب می‌کند که توقف کوتاهی برای یک شب، یا چند ساعت انجام گیرد، بنابراین اگر سرمایه‌گذاران و متولیان این کار بتوانند با در نظر گرفتن چنین پتانسیلی، محلی جذاب برای بین راه و یا داخل شهرها بسازند که ضمن ارزان بودن اقامت در آن، از کنار سرگرمی‌ها، فروشگاه‌ها و امکانات جانبی درآمدزا، قطعاً می‌توان هم نیازی اجتماعی را پاسخ داد و هم گردشگری داخلی و خارجی را رونق بخشید.

در واقع چنین مراکزی مشابه هتل‌های کشورهای خارجی می‌توانند با سنت‌های عامل ما دوباره‌سازی شود. آنچه در این میان مسلم است اینکه اگر سرمایه‌گذاران توجه کنند که با اجاره کم یک اتاق یا اجاره ناچیزی برای دادن جایی مطمئن در بر پا کردن چادر مردم را کمک کنند، می‌توان با استفاده از مراکز بازی، اینترنت و تلفن، فروش صنایع دستی، مراکز تعمیرگاهی برای خودرو و سرویس‌های مربوطه هزینه‌های خود را جبران کنند. اگر در کنار چنین مراکزی پلیس هم حضور یابد مردم با آرامش بیشتری پا به این نقاط می‌گذارند؛ زیرا در بسیاری از پارک‌ها و نقاطی که مردم در بین راه مستقر می‌شوند، به دلیل خلوت بودن یا دیگر شرایط امکان سرقت یا تبهکاری‌های دیگر بالاست.

مشکل دیگر مردم نیز همین امنیت است. در بین راه و در داخل شهرها اگر مراکزی باشد که از امنیت کافی برخوردار باشد البته تمیز و راحت می‌توان به امنیت سرمایه‌گذاری و بازگشت سرمایه هم امید داشت. به نظر می‌رسد اقامت در هتل به ویژه برای سفرهای تفریحی، از برنامه‌ریزی‌های مردم خارج شده است. اگر چه این کار به نوعی بستگی به توان اقتصادی مردم دارد اما عادت‌های رفتاری نیز در آن بی‌تأثیر نیست. اینک در کشور ما ۶۱۷ هتل فعالیت دارند که از این تعداد ۶۵ هتل دولتی و مابقی خصوصی‌اند. با این حال اگر سری به مسیرهای پر مسافرت بزنیم خواهیم دید که مردم حاضرند کنار خیابان بخوابند ولی به هتل نروند که این خود بحث جداگانه‌ای دارد و مراکز اقامتی، توریستی می‌تواند با ارزان‌تر بودن اقامت و خدمات‌دهی بهتر این موضوع را پوشش دهد.

با توجه به رشد بودجه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سال ۸۷، توسعه گردشگری مورد توجه دولت می‌باشد و با توجه به رونق گردگشری خارجی و داخلی اقتصاد کشور از نفت رهایی می‌یابد.

نظر به تخصیص ۵ درصدی اعتبارات استانی به زیرساخت‌های گردشگری، همکاری شرکت‌های استانی توسعه ایرانگردی و جهانگردی را جهت توسعه گردشگری با ایجاد مشورت‌های کارشناسانه الزامی است. دولت اصلی‌ترین برنامه خود را جهت راه برون‌رفت از معضل اشتغال، توسعه یافتگی در صنعت گردشگری می‌داند و در این شرکت با آماده کردن پکیج‌های سرمایه‌گذاری مختلف در قالب هتل-مراکز اقامتی-مجتمع بین راهی-کمپینگ-سرویس بهداشتی و مجتمع آب درمانی و شناسایی سرمایه‌گذاران مختلف و ارائه‌ی بسته‌های سرمایه‌گذاری به آنان، پتانسیل‌های گردشگری را به فرصت‌های سرمایه‌گذاری تبدیل کرده و با کوتاه آمدن مسیر سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری از فرصت‌ها را امکان‌پذیر می‌سازد.

سالانه سه میلیون ایرانی با جیب‌های پر به جهانگردی می‌روند اما آنها که برای ایرانگردی می‌آیند جیب‌هایشان سوراخ است. هفت هزار سال تمدن را گذاشته‌ایم در کوزه آبش را هم نمی‌خوریم. به کسی بر نخورد ما جماعت گل و بلبل آنچنان گرفتار وانفسای سیاست و سیاست زدگی شده‌ایم که خیلی چیزها را دیگر نمی‌توانیم ببینیم. اینکه سالانه حدود ۳۰۰ هزار ایرانی به کشوری سفر می‌کنند که هنوز قدمت آن به ۳۵ سال نرسیده است. اینکه بیش از ۴ هزار شرکت خصوصی و دولتی ایرانی در امارات متحده عربی به ثبت رسیده‌اند، اینک از ۳۰ میلیون گردشگر ژاپنی و چینی سالانه تنها ۷ هزار نفر به ایران می‌آیند، اینکه علیرغم بی‌مثال بودن جاذبه‌های گردشگری از نظر درآمد در بخش گردشگری در بین کشورهای جهان در رتبه ۶۷ قرار داریم.

اینها نمی‌تواند برای ما دردناک باشد. ما را چه به گردشگری و هتلداری. به ما چه که با کشفیات جیرفت ثابت می‌شود ۱۵۰ سال تمدنمان پیرتر از تمدن بین‌النهرین است. به ما چه که فرنگی‌ها برای آمدن به ایران و دیدن تخت جمشید و پاسارگاد و مسجد وکیل و ۴۵۰۰ اثر قابل توجه لحظه‌شماری می‌کنند. برای ما ساختن برج در میدان نقش جهان و تله‌کابین در طاق بستان افتخار است و انبار کردن خانه شیخ بهایی، برای ما سفر به دوبی و تازه کردن آب و هوا بیش از همه‌ی اینها اهمیت دارد.

 

مطالعات اقامتگاه بین راهی

تعداد صفحات : ۱۹۵صفحه
قیمت : ۳۳۰۰۰ تومان
همراه این مطالعات ۸۰صفحه فایل WORD در مورد ضوابط و استانداردهای اقامتگاه بین راهی نیز ارسال می شود.